Consiliului Local convocat în şedinţă ordinară – In 15 iulie se pun lucrurile la punct

Primarul Municipiului Reşiţa, în temeiul art. 39 alin. 1, art. 68 alin. 1, art. 115 alin. 1 lit. a), alin. 2 şi alin. 6 ale Legii nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

D I S P U N E:

Art.1. – Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Reşiţa în şedinţa ordinară din data de 15 iulie 2016, ora 13, la Sala de şedinţe a Primăriei Municipiului Reşiţa, parter, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local a domnului Crina Ioan, validarea mandatului de consilier local al domnului Dinu Gabriel şi completarea componenţei Consiliului Local.
iniţiator: Primar – Popa Ioan

2. Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarilor.
iniţiator: Primar – Popa Ioan

3. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local.
iniţiator: Primar – Popa Ioan

4. Proiect de hotărâre privind încetarea calităţii de administrator unic a d-nului Tarbuzan Constantin la Societatea Comercială Termo Serv CET SRL
iniţiator: Primar – Popa Ioan
5. Diverse.

Art. 2 – Dispoziţia se comunică:
– Prefectului şi Instituţiei Prefectului Judeţul Caraş-Severin.
– Mass-media.

P R I M A R, A V I Z AT
POPA Ioan S E C R E T A R,
BUCUR Lucian Cornel

Comentarii

comentarii