Luna mai este luna promovării economiei sociale

Luna mai este luna promovării economiei sociale şi este dedicată organizării unor evenimente și acţiuni de conștientizare a importanței dezvoltării acestui sector pentru întreaga societate, la nivel național.

Economia socială reprezintă ansamblul activităţilor private cu caracter economic şi social, servind interesul general, interesele unei colectivităţi şi/sau interesele personale nepatrimoniale, prin creşterea incluziunii sociale şi/sau furnizarea de bunuri, prestarea de servicii şi/sau execuţia de lucrări.

Domeniul economiei sociale, stabilirea măsurilor de promovare şi de sprijinire a economiei sociale, precum și condiţiile de atestare a întreprinderilor sociale şi de certificare a întreprinderilor sociale de inserţie sunt reglementate de Legea nr. 219/2015 privind economia socială, cu modificările și completările ulterioare.

Contribuind la dezvoltarea comunităţilor locale, economia socială are ca obiective consolidarea coeziunii economice şi sociale, ocuparea forţei de muncă și dezvoltarea serviciilor sociale.

Pentru îndeplinirea acestor obiective, entitățile economiei sociale desfășoară, în principal, următoarele activități de interes general: producerea de bunuri, prestarea de servicii și/sau execuția de lucrări care contribuie la bunăstarea comunității sau a membrilor acesteia; promovarea cu prioritate a unor activități care pot genera sau asigura locuri de muncă pentru încadrarea persoanelor aparținând grupului vulnerabil; dezvoltarea unor programe de formare profesională dedicate persoanelor din grupul vulnerabil; dezvoltarea serviciilor sociale pentru creșterea capacității de inserție pe piața muncii a persoanelor din grupul vulnerabil.

Principiile pe care se bazează economia socială sunt:

– prioritate acordată individului și obiectivelor sociale față de creșterea profitului;

– solidaritate și responsabilitate colectivă;

– convergența dintre interesele membrilor asociați și interesul general și/sau interesele unei colectivități;

– control democratic al membrilor, exercitat asupra activităților desfășurate;

– caracter voluntar și liber al asocierii în formele de organizare specifice domeniului economiei sociale;

– personalitate juridică distinctă, autonomie de gestiune și independentă față de autoritățile publice;

 – alocarea celei mai mari părți a profitului/excedentului financiar pentru atingerea obiectivelor de interes general, ale unei colectivăți sau în interesul personal nepatrimonial al membrilor;

– proces decizional transparent şi responsabil în interesul colectivităţii pe care o deserveşte.

Întreprinderile sociale şi întreprinderile sociale de inserţie beneficiază de gratuitate pentru emiterea atestatului sau/și a mărcii sociale, precum şi înregistrarea în Registrul unic de evidenţă a întreprinderilor sociale (RUEIS). Serviciile de atestare și de certificare sunt oferite de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă prin agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă, respectiv Agenția Municipală București. Compartimentele de economie socială din cadrul agențiilor teritoriale informează şi acordă sprijin metodologic pentru derularea procedurii de atestare/certificare a întreprinderilor sociale/ întreprinderilor sociale de inserţie, precum şi pentru desfăşurarea activităţii acestora în raport cu drepturile şi obligaţiile acestora în calitate de întreprinderi sociale/întreprinderi sociale de inserţie.

Lista persoanelor responsabile din cadrul compartimentelor de economie socială din cadrul agențiilor județene pentru ocuparea forței de muncă/ Agenția Municipală pentru Ocuparea Forței de Muncă București și datele de contact este disponibilă pe site-ul www.anofm.ro in cadrul secțiunii “Persoane juridice/Economie socială”.

Procesul de atestare și certificare a debutat în anul 2016, iar până la finele lunii martie 2022, AJOFM Caraș-Severin a acordat 12 atestate ca întreprindere socială (ÎS) și 3 certificate de întreprindere socială de inserție (ÎSI)/marcă socială.

În perioada 2017-2022, au fost retrase, conform prevederilor legale, 2 atestate de întreprindere socială .

RUEIS este publicat lunar, în forma actualizată, pe pagina de internet a ANOFM (www.anofm.ro – https://www.anofm.ro/index.html?agentie=&categ=9&subcateg=1) și poate fi consultat de orice persoană interesată de domeniul economiei sociale.

În cadrul campaniei de promovare a economiei sociale, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, prin intermediul instituţiilor subordonate, derulează acţiuni la nivel naţional în vederea promovării drepturilor și obligațiilor entităților de economie socială atestate și certificate, după caz, modificărilor aduse cadrului legal prin OUG nr. 33/2022, precum și creșterii gradului de implicare a autorităților locale în susținerea domeniului economiei sociale.

 Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Caraş-Severin

Comentarii

comentarii