Anunț de licitație publică la Primăria Prigor

1.    Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact etc.: Comuna Prigor, FS/ 323, Prigor, judeţul Caraș-Severin, telefon 0255243832, fax 0255243887, email pr_prigor@yahoo.com

2.    « Comuna Prigor, cu sediul în Prigor, nr. 323, jud. Caraş-Severin, CUI 3227580, Cont RO53TREZ1905006XXX000031 deschis la Trezoreria Bozovici, prin primar Miclău Simona, în conformitate cu prevederile  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, facem cunoscut tuturor persoanelor fizice sau juridice interesate faptul că în data de 08.06.2021 ora 09,00 , va avea loc la sediul instituţiei, licitaţia publică deschisă,fără preselecție, a cărui obiectiv este închirierea pe o durată cuprinsă între 7 și 10 de ani a unor suprafețe de teren / pajiști permanente în suprafață totală de 8,48 ha, aflat pe teritoriul administrativ al Comunei Prigor. Închirierea se face în vederea utilizării de către crescătorii de animale înscriși în RNE. Chiria minimă va fi de 300 lei/ha\an. Ofertele se pot depune la sediul Consiliului Local al comunei Prigor prin delegat sau prin poștă până în data de 08.06.2021 ora 09.00.

Întreaga documentaţie si caietul de sarcini al închirierii se pot studia la sediul instituției la compartimentul financiar-contabil , telefon/fax nr. 0255/243887 , e.mail:pr_prigor@yahoo.com. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 01.06.2021. Actele necesare în vederea depunerii ofertelor sunt: cerere de înscriere completată în exemplar original; dovada plăţii taxelor și impozitelor locale către bugetul local unde își are sediul solicitantul, în exemplar original; dovada achitării garanției de participare în contul RO53TREZ1905006XXX000031 deschis la Trezoreria Bozovici sau la caseria Consiliului Local Prigor în copie; dovada achiziționării documentaţiei de licitaţie – respectiv a caietului de sarcini – copie chitanţaă; o copie a documentului de identitate sau a certificatului de înmatriculare al societății-dacă este cazul; Data transmiterii spre publicare a anunţului:18.05.2021.

Pentru mai multe informații vă rugăm să ne contactați la tel/fax: 0255/243887 sau la sediul nostru din Prigor, nr. 323, jud. Caraș-Severin. »  Comuna Prigor, Prin primar Miclău Simona

Comuna Prigor, Prin primar Miclău Simona

Comentarii

comentarii