Consilierii Resitei convocati in sedinta ordinara

Primarul Municipiului Reşiţa, în temeiul art. 39 alin. 1, art. 68 alin. 1, art. 115 alin. 1 lit. a), alin. 2 şi alin. 6 ale Legii nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

D I S P U N E:

Art.1. – Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Reşiţa în şedinţa ordinară din data de 30 ianuarie 2017, ora 12.00 la Sala de şedinţe a Primăriei Municipiului Reşiţa, parter, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local
iniţiator: Primar – Popa Ioan
2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Matei Ion
iniţiator: Primar – Popa Ioan
3. Proiect de hotărâre privind completarea cu domnul consilier local Matei Ion a componenței Consiliului Local al Municipiului Reșița, aprobată prin H.C.L. nr. 184/2016, cu modificările și completările ulterioare
iniţiator: Primar – Popa Ioan
4. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art. 1 pct. 1 lit. d) din H.C.L. nr. 190/2016 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local
iniţiator: Primar – Popa Ioan
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției Bugetului Local pentru trimestrul IV 2016
iniţiator: Primar – Popa Ioan
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reșița
iniţiator: Primar – Popa Ioan
7. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al Serviciului Public ”Direcția de Asistență Socială” de sub autoritatea Consiliului Local Reșița
iniţiator: Primar – Popa Ioan
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții al Serviciului Public ”Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență” Reșița, fără personalitate juridică, de sub autoritatea Consiliului Local
iniţiator: Primar – Popa Ioan
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții al Serviciului Public Comunitar de Evidența Persoanelor al Municipiului Reșița, fără personalitate juridică, de sub autoritatea Consiliului Local
iniţiator: Primar – Popa Ioan
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții la S.C. PIEȚE REȘIȚA S.R.L.
iniţiator: Primar – Popa Ioan
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, al Serviciului public ”Direcția de Asistență Socială”, al Serviciului public „Direcția Impozite și Taxe”, al Serviciului Public ”Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență”, al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Municipiului Reșița, al Serviciului Public „Direcția pentru Administrarea Domeniului Public și Privat al municipiului Reșița” și al Serviciului Public ”Direcția Poliția Locală” pentru anul 2017
iniţiator: Primar – Popa Ioan
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a Municipiului Reșița, pentru anul școlar 2017-2018
iniţiator: Primar – Popa Ioan
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ordine și siguranță publică a Municipiului Reșița
iniţiator: Primar – Popa Ioan
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea transformării postului de pedagog școlar cu studii superioare I în pedagog școlar cu studii superioare IA din statul de funcții al Colegiului Tehnic Cărășan Reșița
iniţiator: Primar – Popa Ioan
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii Grupului de Lucru Local (GLL) la nivelul Municipiului Reșița de implementare a Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2015-2020 și al Regulamntului de Organizare și Funcționare al acestuia
iniţiator: Primar – Popa Ioan
16. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 16 din Hotărârea Consiliului Local nr. 322/2016 privind stabilirea taxelor speciale pe anul fiscal 2017
iniţiator: Primar – Popa Ioan
17. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitație publică a terenului în suprafață de 60 mp, aflat în domeniul privat al Municipiului Reșița cu drept de administrare Consiliul Local al Municipiului Reșița, identificat în C.F. nr. 38127 Reșița, nr. top. 38127 în vederea extinderii locuinței, Cartier Doman nr. 136, nr. 1 către Tudor Ileana
iniţiator: Primar – Popa Ioan
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea radierii dreptului de administrare operativă în favoarea Sfatului Popular al comunei SECU asupra suprafeței de teren înscris în C.F. nr. 811 Cuptoare – Secul, nr. top 93/a/5/18/a/49/5/1/b/a/1/2/a și instituirea dreptului de administrare în favoarea Consiliului Local al Municipiului Reșița
iniţiator: Primar – Popa Ioan
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea asociațiilor selecționate în vederea acordării unor subvenții de la bugetul local pentru anul 2017, precum și aprobarea nivelului subvenției care se acordă pentru fiecare asociație selecționată
iniţiatori: Primar – Popa Ioan
Viceprimar – Dacica Adrian Laurențiu
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de asistenți personali și a numărului de indemnizații lunare acordate persoanelor cu handicap grav, pentru anul 2017
iniţiator: Viceprimar – Dacica Adrian Laurențiu
21. Diverse

Art. 2 – Dispoziţia se comunică:
– Prefectului şi Instituţiei Prefectului Judeţul Caraş-Severin.
– Mass-media.

P R I M A R, A V I Z AT
POPA Ioan S E C R E T A R,
BUCUR Lucian Cornel

Comentarii

comentarii