MARE ATENTIE! Masuri speciale privind medicii de familie luate de CJAS

MARE ATENTIE! Masuri speciale privind medicii de familie luate de CJAS. În contextul epidemiologic actual, în baza actelor normative emise
recent, vă precizăm câteva măsuri luate de către Casa Națională de
Asigurări de Sănătate pentru continuitatea acordării serviciilor
medicale, medicamentelor și dispozitivelor pe perioada stării de urgenţă
:

a)  serviciile medicale, medicamentele, materialele sanitare și
dispozitivele medicale se acordă și se validează fără a fi necesară
utilizarea cardului național de asigurări sociale de sănătate sau a
documentelor înlocuitoare ale acestuia
b)  pentru serviciile medicale precum și dispozitivele medicale,
înregistrate/eliberate off-line, nu este obligatorie transmiterea în 
termen de 3 zile lucrătoare de la data acordării, respectiv eliberării
acestora, în platforma informatică a asigurărilor de sănătate.
c) Numărul maxim de consultații acordate la nivelul furnizorilor de
medicină de familie și medici specialiști  din ambulatoriul de
specialitate pentru specialitățile clinice este de maxim 8 consultații
pe oră/medic – art.12 alin 1
d) Consultațiile medicale prevăzute în pachetul de servicii de bază,
respectiv în pachetul minimal de servicii medicale, pot fi acordate și
la distanţă și pot fi realizate prin orice mijloace de comunicare, cu
încadrarea în numărul maxim de 8 consultaţii/oră
e) Pacienții simptomatici, pentru manifestări clinice sugestive pentru
COVID 19, beneficiază de consultații, inclusiv consultații la distanţă
ce pot fi realizate prin orice mijloace de comunicare, care pot fi
acordate de medicii de familie și medicii de specialitate din
ambulatoriul clinic, cu încadrarea în numărul maxim de 8
consultaţii/oră. De aceste consultații beneficiază toate persoanele
aflate pe teritoriul României.
f) Conform prevederilor Ordinului MS/CNAS pentru prelungirea
prevederilor Ordinului nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor :

1.      Pe perioada stării de urgență, serviciile medicale din ambulatoriu de
specialitate pentru specialitățile clinice și specialitatea medicină
fizică și de reabilitare se acordă fără a mai fi necesară prezentarea
biletului de trimitere;

2.      In vederea eliberarii prescriptiilor medicale electronice online
emise urmare a unei consultatii la distanta de  medicii de familie și
medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate pentru
specialitatile clinice utilizând semnătura electronică extinsă,
asiguratul sau persoana care ridică medicamentele în numele asiguratului
poate printa documentul transmis de medic prin mijloace de comunicare
electronică sau îl poate prezenta/transmite farmaciei în vederea
printării acestuia;

Atenţie : Prescripţia medicală cu regim special utilizată pentru
preparatele stupefiante şi psihotrope nu poate fi transmisa prin
mijloace de comunicare electronică.

–       medicii de familie eliberează prescripție medicală în continuare,
pentru pacienţii cu boli cronice cu schemă stabilă de tratament, fără a
mai fi necesară o noua reevaluare a medicului specialist, respectiv fără
a mai fi necesară reînnoirea scrisorii medicale iniţiale.
–       medicul de familie poate emite prescripție medicală, în continuare,
pentru pacienţii cu boli cronice cu schemă terapeutică stabilă, în baza
documentelor medicale care au fost emise pacientului – scrisoare
medicală și/sau confirmarea înregistrării formularului specific de
prescriere, și pentru medicamentele care până la data intrării în
vigoare a prezentei hotărâri erau prescrise de către medicii specialişti
în conformitate cu limitările de prescriere prevăzute în Hotărarea
Guvernului nr.720/2008, cu modificările și completările ulterioare și în
Ordinul ministrului sănătății publice și al președintelui Casei
Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1301/500/2008 pentru aprobarea
protocoalelor terapeutice, inclusiv pentru medicamentele ce fac obiectul
contractelor cost-volum care se eliberează prin farmaciile cu circuit
deschis. Fac exceptie medicamentele/materialele sanitare utilizate în
cadrul programelor naționale de sănătate publică și curative care se
eliberează exclusiv prin farmaciile cu circuit închis ale unităților
sanitare cu paturi, în condițiile stabilite prin normele tehnice de
realizare a programelor naţionale de sănătate.


Pe perioada stării de urgenţă instituită prin Decretul nr. 195/2020
certificatele de concediu medical se pot transmite de către medicii
curanţi către persoanele asigurate şi prin mijloace electronice de
transmitere la distanţă.


Adeverinţa de la angajator privind numărul de zile de concediu pe
ultimele 12/24 de luni se poate elibera de către aceştia şi transmite
medicilor şi prin mijloacele electronice de transmitere la distanţă.


Pe perioada stării de urgenţă certificatele acordate de către medici,
alţii decăt medicii de familie, nu necesită viza medicului de familie.
În vederea emiterii certificatelor de concediu de carantină, la ieşirea
din autoizolare medicul de familie eliberează certificatul de carantină
(pe care îl poate direcţiona prin mijloace electronice de transmitere la
distanţă) în baza declaraţiei pe proprie răspundere  (primită de la
beneficiar prin mijloace electronice de transmitere la distanţă)


Certificatele de concediu medical se pot acorda şi la o dată ulterioară,
dar nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data încetării
perioadei stării de urgenţă instituită prin Decretul nr.195/2020 (prin
excepţie de la prevederile art.9 alin (4) din Ordinul 15/1311/2018),
pentru următoarele situaţii – conform art. 78^1 alin 7;


a)      în caz de sarcină şi lăuzie (numai concediu medical pentru
maternitate)
b)      pentru perioada de internare în spital
c)      pentru imobilizare în sisteme de imobilizare specifice aparatului
locomotor, numai de către medicul ortoped/chirurg
d)      situații pentru care este necesar avizul medicului expert al
asigurărilor sociale peste 90 de zile
e) în caz de carantină;
f) pentru risc maternal;
g) pentru îngrijirea copilului bolnav
și pentru asigurații aflați în situații specifice sau cu anumite
afecțiuni prevăzute de normele actualizate.

MARE ATENTIE! Masuri speciale privind medicii de familie luate de CJAS. Flavius Rotariu, purtător de cuvânt
Casa de Asigurări de Sănătate Caraș-Severin

Comentarii

comentarii