Primarul Popa cheama consilierii la discutii – Sedinta Consiliului Local Resita

În temeiul art. 39 alin. 1, art. 68 alin. 1, art. 115 alin. 1 lit. a), alin. 2 şi alin. 6 ale Legii nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Primarul Municipiului Reşiţa, Ioan Popa,

D I S P U N E:

Art.1. – Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Reşiţa în şedinţa ordinară din data de 17 martie 2017, ora 12.00 la Sala de şedinţe a Primăriei Municipiului Reşiţa, parter, cu următoarea
ORDINE DE ZI:
1. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2016, pentru finanțarea cheltuielilor în anul 2017
iniţiator: Primar – Popa Ioan
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Reșița pe anul 2017
iniţiator: Primar – Popa Ioan
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 la S.C. „TERMO SERV CET” S.R.L.
iniţiator: Primar – Popa Ioan
4. Proiect de hotărâre privind transmiterea a 6 (şase) staţii de autobuz amplasate în Municipiul Reşiţa, cu o valoare de inventar totală de 79.707.20 lei, de către Serviciul Public – „ Direcţia pentru Întreţinerea şi Repararea Patrimoniului Consiliului Local, Serviciul de Iluminat Public şi Deszăpezire” în administrarea Consiliului Local prin Serviciul Public –„Direcţia pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat al Municipiului Reşiţa”
iniţiator: Primar – Popa Ioan
5. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al Serviciului Public ”Direcția de Asistență Socială” de sub autoritatea Consiliului Local Reșița
iniţiator: Primar – Popa Ioan
6. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public –”Direcția pentru Întreținerea și Repararea Patrimoniului Consiliului Local, Serviciul de Iluminat Public și Deszăpezire”
iniţiator: Primar – Popa Ioan
7. Proiect de hotărâre privind împuternicirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru concesiune, pentru vânzare, pentru închiriere prin licitație publică/fără licitație publică a imobilelor proprietatea municipiului Reșița și pentru cumpărarea de imobile de către Municipiul Reșița de a analiza rapoartele de evaluare și de a negocia prețul în vederea cumpărării imobilului fostul Depou de tramvaie
iniţiator: Primar – Popa Ioan
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de colaborare încheiat între Municipiul Reșița și S.C. PIEȚE REȘIȚA S.R.L. conform anexei
iniţiator: Primar – Popa Ioan
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Anexei de la H.C.L. nr. 93/06.04.2015
iniţiator: Primar – Popa Ioan
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Asociației Reșița Europeană de sub autoritatea Consiliului Local Reșița pentru anul 2017
iniţiatori: Primar – Popa Ioan
Viceprimar – Dacica Adrian Laurențiu
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții al Instituției publice: ”Clubul sportiv Municipal Școlar Reșița”, cu personalitate juridică din subordinea Consiliului Local
iniţiatori: Primar – Popa Ioan
Consilier local – Popescu Hadrian Constantin
12. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitație publică către domnul Roșian Ion a terenului în suprafață de 41,33 mp, identificat în C.F. nr. 43204 Reșița, nr. top T100/11/c, nr. cad. 53270, în vederea extinderii clădirii existente situată în Reșița str. Ion Vidu nr. 14 B cu scară exterioară
iniţiator: Viceprimar – Paul Vasile Ovidiu

13. Diverse

Art. 2 – Dispoziţia se comunică:
– Prefectului şi Instituţiei Prefectului Judeţul Caraş-Severin.
– Mass-media.

P R I M A R, A V I Z AT
POPA Ioan S E C R E T A R,
BUCUR Lucian Cornel

Comentarii

comentarii