INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN CARAŞ-SEVERIN – LA RAPORT -ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE ŞI REZULTATE ÎN ANUL 2017

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean „Gl. bg. Vasile Zorzor” Caraş-Severin”, parte componentă a Jandarmeriei Române, îşi îndeplineşte atribuţiile prevăzute de rolul pe care îl are în viaţa societăţii locale, cel de asigurare a respectării legilor statului, prin adoptarea unei atitudini proactive, canalizată împotriva fenomenului infracţional, oferind în primul rând, siguranţă şi încredere cetăţenilor.

Activitatea desfăşurată de I.J.J. Caraş-Severin în anul 2017, a urmărit îndeplinirea obiectivelor stabilite pentru modernizarea instituţională, executarea cu responsabilitate şi profesionalism a misiunilor şi atribuţiilor specifice pentru menţinerea unor standarde înalte perfecţionarea nivelului de pregătire profesională a personalului, respectând direcţiile de acţiune şi obiectivele fundamentale stabilite prin următoarele documente programatice:

v „Planul de activităţi al I.J.J. Caraş-Severin pentru anul 2017”.
v „Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial al I.J.J. Caraş-Severin în anul 2017”.

Activitatea inspectoratului a vizat intensificarea misiunilor specifice prevăzute de lege, în special în domeniul ordinii publice, în vederea combaterii fenomenului infracţional pe întreg cuprinsul judeţului şi creşterea siguranţei cetăţeanului, totodată, urmărind creşterea capacităţii operative şi de intervenţie prin optimizarea funcţională a structurii organizatorice a I.J.J. Caraş- Severin.

Având la bază suportul necesar de date şi informaţii de calitate s-a reuşit gestionarea responsabilă a sarcinilor ce ne-au revenit şi prin prezentarea rezultatelor noastre în mod direct sau indirect s-a consolidat imaginea de instituţie credibilă în faţa cetăţenilor.
PRIORITATEA STRATEGICĂ: Creşterea gradului de siguranţă a cetăţenilor.

Obiectivele care au stat în atenţia inspectoratului, în anul 2017, au constituit repere de activitate a instituţiei, după cum urmează:

Obiectivul general nr. 1: Creşterea performanţei structurilor operative în îndeplinirea misiunilor
Obiectivul general nr. 2: Eficientizarea managementului structurilor de suport şi dezvoltarea capacităţii administrative şi operaţionale

Principalele direcţii de acţiune pentru anul 2017 au fost:

1. CREŞTEREA PERFORMANŢEI ACTIVITĂŢILOR OPERATIVE
2. CREŞTEREA PERFORMANŢEI ACTIVITĂŢILOR DE SUPORT
3. CREŞTEREA PERFORMANŢEI CAPACITĂŢII INSTITUŢIONALE

Priorităţile Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Caraş-Severin în anul 2017 au vizat continuarea modernizării instituţionale, creşterea eficienţei modului de planificare şi executare a misiunilor din competenţă şi asigurarea continuităţii suportului acestora în condiţiile restricţiilor bugetare.
În conformitate cu prevederile Legii 550/2004, privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române, precum şi a altor acte normative în vigoare, Jandarmeria Română organizează, execută, conduce şi răspunde de misiunile de asigurarea şi restabilirea ordinii publice în zona de competenţă. În acest sens, în anul 2017, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Caraş-Severin a organizat şi executat misiunile specifice potrivit competenţelor legale, în cooperare cu alte instituţii, cu atribuţii în domeniul ordinii publice, având ca principal obiectiv creşterea gradului de siguranţă al cetăţeanului, atât prin misiunile de asigurare sau restabilire a ordinii publice, cît şi prin participarea la menţinerea ordinii publice.

Anul 2017 s-a caracterizat în special prin asigurarea măsurilor de ordine şi siguranţă publică pe timpul desfăşurării manifestărilor cu public numeros (manifestări cultural artistice, religioase, sportive şi de protest).
În perioada supusă evaluării, au fost executate un număr total de 305 misiuni de asigurare şi restabilire a ordinii publice, la care a fost folosit un număr de 1614 jandarmi, faţă de 755 misiuni de asigurare şi restabilire a ordinii publice, la care a fost folosit un număr de 2624 jandarmi în anul 2016, fiind adoptate cele mai eficiente dispozitive şi măsuri pentru prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional şi contravenţional, atât în mediul urban, cât şi rural, organizarea şi executarea acestor misiuni necesitând o bună planificare şi rulare a efectivelor la dispoziţie, după cum urmează:

a) Manifestări de protest

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Caraş-Severin a asigurat măsurile de ordine şi siguranţă publică pe timpul desfăşurării a 20 manifestări de protest, cu un efectiv de 306 jandarmi, faţă de 10 misiuni cu un efectiv de 84 jandarmi în anul 2016, neînregistrându-se evenimente deosebite cu incidenţă la adresa ordinii publice.

La nivelul judeţului Caraş-Severin, în cursul anului 2017, nu au fost situaţii de intervenţie în forţă pentru restabilirea ordinii publice.

b) Manifestări cultural-artistice, religioase, promoţionale

În cursul anului 2017, au fost asigurate măsurile de ordine şi siguranţă publică pe timpul manifestărilor organizate în spaţiul public la care prezenţa publicului a fost numeroasă, astfel, am asigurat ordinea şi siguranţa publică la un număr de 158 manifestări cultural-artistice, religioase, promoţionale etc., cu un efectiv de 723 jandarmi, (ex. sărbătorile religioase „Botezul Domnului”, Paştele Ortodox şi Catolic, Simpozionul Internaţional de Yoga – 2017, Festivalul Internaţional de Jazz şi Folk Gărâna 2017, Zilele municipiilor Reşiţa, Caransebeş şi ale oraşelor şi localităţilor din judeţ, sărbătorile tradiţionale „Ruga Satului” prilejuite de hramurile bisericilor de pe raza localităţilor din judeţ, Ziua Naţională a României etc.).

c) Manifestări sportive

A fost asigurată ordinea şi siguranţa publică pe timpul desfăşurării a unui număr de 64 competiţii sportive, cu un efectiv de 389 jandarmi, dintre care pot fi menţionate meciurile de fotbal pe care echipa C.S.M. Şcolar Reşiţa le-a susţinut în liga a III-a şi a meciurilor echipei C.S. Muncitorul Reşiţa pe care le-a susţinut în Liga a I-a de futsal.

d) Vizite oficiale

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Caraş-Severin a asigurat măsurile de ordine şi siguranţă publică pe timpul desfăşurării a 6 vizite oficiale, cu un efectiv de 78 jandarmi, neînregistrându-se evenimente deosebite cu incidenţă la adresa ordinii publice.

În perioada analizată, s-a acordat o importanţă deosebită colaborării cu liderii locali ai sindicatelor, cu principalii organizatori de manifestaţii în spaţiul public cu participarea unui public numeros, în scopul cunoaşterii situaţiei operative şi consilierii acestora pe linia respectării prevederilor dispoziţiilor Legii 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, Legii nr. 4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi jocurilor sportive, cu modificările şi completările ulterioare.

În urma executării misiunilor de asigurarea şi restabilirea ordinii publice au fost obţinute următoarele rezultate:

Ø contravenţii = 10 în valoare de 2100 lei, faţă de 11 în valoare de 1250 lei în anul 2016;

În cursul anului 2017 au fost executate un număr de 1.175 misiuni de menţinere a ordinii publice prin sistemul patrulelor mixte la care a fost folosit un număr de 3651 jandarmi, faţă de 1.621 misiuni în anul 2016 cu un număr de 6654 jandarmi.
Executarea misiunilor de menţinere a ordinii publice prin sistemul patrulelor mixte în zonele şi locurile stabilite şi-au atins menirea pentru care au fost constituite, asigurîndu-se un climat de siguranţă cetăţenilor din mediul urban şi rural.
În urma participării la misiunile de menţinere a ordinii publice executate prin sistemul patrulelor mixte, s-au obţinut următoarele rezultate:

Ø infracţiuni constatate = 128, faţă de 108 în anul 2016;
Ø autori depistaţi = 144, faţă de 110 în anul 2016;
Ø contravenţii = 256 în valoare de 62.650, faţă de 443 în valoare de 92.450 lei în anul 2016.

În cursul anului 2017 au fost executate un număr de 1.968 misiuni de menţinere a ordinii publice prin patrule de jandarmi, la care a fost folosit un număr de 8223 jandarmi, faţă de 1.557 misiuni în anul 2016 cu un număr de 5487 jandarmi.
În urma executării misiunilor în cadrul dispozitivelor de menţinere a ordinii publice prin patrule de jandarmi, au fost obţinute următoarele rezultate:

Ø infracţiuni constatate = 221, faţă de 98 în anul 2016;
Ø autori depistaţi = 153, faţă de 96 în anul 2016;
Ø contravenţii = 784, în valoare de 184.650 lei faţă de 652 în valoare de 112.950 lei în anul 2016.

În baza Planului General de Măsuri pentru gestionarea în regim integrat de către structurile M.A.I. nr. S/75014 din 31.03.2017, începând din luna aprilie 2017, efectivele Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Caraş-Severin au executat un numar de 307 misiuni în comun cu lucrătorii I.T.P.F. Timişoara, pe tronsonul de frontieră terestră cu Serbia, în zona de responsabilitate a Sectoarelor Poliţiei de Frontieră Naidăş, Socol şi Grădinari folosindu-se un numar de 2203 jandarmi. Pe timpul executării misiunilor au fost constatate 2 infracţiuni.

PREVENIREA ŞI COMBATEREA FAPTELOR ANTISOCIALE

În perioada analizată, compartimentul de specialitate din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Caraş-Severin, a desfăşurat un număr de 65 activităţi de prevenire prin mediatizarea, distribuirea de pliante şi afişe privind promovarea Jandarmeriei Române, faţă de 79 activităţi desfăşurate în decursul anului 2016. Toate activităţile au fost desfăşurate în cadrul Planului anual de prevenirea faptelor antisociale aferent anului 2017, întocmit la nivelul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Caraş-Severin şi au vizat în special instituţiile de învăţământ preuniversitar, centrele de plasament şi manifestările cultural-artistice şi sportive, de pe raza judeţului Caraş-Severin.

Pe linia prevenirii consumului de droguri, cu privire la implementarea Strategiei Judeţene Antidrog pentru judeţul Caraş-Severin, în perioada 2014-2020, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Caraş-Severin, cu reprezentanţii Centrului Evaluare Prevenire şi Consiliere Antidrog Caraş-Severin, au organizat şi executat activităţi de informare în mediile cu o vulnerabilitate ridicată la consumul de droguri (medii şcolare, localuri publice, tabere şcolare, zonele de desfăşurare a manifestărilor cultural-artistice).

Pe linia combaterii traficului ilicit cu produse supuse accizelor, pe timpul executării acţiunilor specifice, pe linia combaterii operaţiunilor ilegale (tutun), au fost identificate mai multe persoane suspecte, de la care au fost ridicate în vederea confiscării un număr de 8.260 ţigarete (413 pachete ţigări). Cu prilejul constatării, au fost întocmite un număr de 17 acte de constatare sub aspectul săvârşirii infracţiunii de contrabandă, prevăzute de Codul vamal, persoanele în cauză şi cantitatea de ţigarete confiscată, fiind predate organelor de urmărire penală, respectiv Serviciului Investigarea Criminalităţii Economice din cadrul I.P.J. Caraş-Severin.

Pe linia prevenirii şi combaterii fenomenului contravenţional conform Legii nr.12/06.08.1990 Republicată privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite, au fost identificate un număr de 11 persoane care desfăşurau astfel de activităţi ilicite şi au fost confiscate un număr de 26 bunuri, care au fost introduse în camera de corpuri delicte a inspectoratului, iar la termenele de trecere în proprietatea privată a statului au fost predate organelor competente, respectiv Adimistraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş-Severin, în vederea valorificării/distrugerii.

Pe linia prevenirii şi combaterii braconajului piscicol şi cinegetic, au fost desfăşurate o serie de acţiuni de prevenire şi combatere a fenomenului, de către efective din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Caraş-Severin, ocazie cu care au fost aplicate un număr de 28 sancţiuni contravenţionale în valoare de 2.850 lei, faţă de 21 sanctiuni contravenţionale în 2016 în valoare de 900 lei.
Pe linia prevenirii şi combaterii fenomenului contravenţional şi infracţional specific domeniului silvic au fost constatate un număr de 2 infracţiuni pentru „Tăierea, fără drept, de arbori din vegetaţia forestieră, pe terenuri din afara fondul forestier naţional” şi „Furtul de arbori”, fapte prevăzute şi pedepsite de Legea nr. 46/2008 privind Codul Silvic, faţă de 11 infracţiuni constatate în anul 2016.

Totodată, în anul 2017, au fost aplicate un număr de 17 sancţiuni contravenţionale în valoare de 34.500 lei, faţă de 13 sanctiuni contravenţionale în 2016 în valoare de 800 lei, conform Legii 171/2010.
Pe linia executării mandatelor de aducere emise de către Instanţele de Judecată şi Parchete, în anul 2017, au fost puse în executare un număr de 654 mandate de aducere, atât pe raza judeţului Caraş-Severin, cât şi în alte localităţi din ţară. Au fost angrenaţi un număr de 483 jandarmi pentru executarea misiunilor specifice conform Codului de Procedură Penală. Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2016, când au fost puse în executare 706 de mandate.

În ceea ce priveşte finalitatea judiciară dispusă de parchet sau instanţa de judecată, până la data de 31.12.2017, situaţia se prezintă astfel:
Ø Dosare: 152;
Ø Infracţiuni: 222;
Ø Soluţii dispuse:
– R.U.P. art. 314 CPP: 2;
– CLASAREA art. 315 raportat la art. 16 CPP: 13;
– În curs de soluţionare : 137.

Personalul compartimentului s-a implicat activ în ceea ce priveşte modalitatea de întocmire a actelor de constatare de către agenţii costatatori în cazul constatării infracţiunilor, astfel încât documentele să fie întocmite conform reglementărilor legale în vigoare.
Pozitiv este faptul că, în cazul constatărilor efectuate de efectivele de jandarmi, respectiv dosarele instrumentate de organele de urmărire penală, nu a fost dispusă nicio soluţie negativă de către organele abilitate din care să rezulte culpabilitatea personalului unităţii care a întocmit actele de constatare respective.
Pentru probarea activităţii infracţionale a făptuitorilor şi soluţionarea corectă a cauzelor s-au întocmit 124 planşe fotografice şi 1 filmare video, în cele 152 dosare întocmite.

Pe linia gestionării camerei de corpuri delicte. Aceasta este amenajată şi funcţionează în conformitate cu prevederile O.M.A.I. nr. 73/2013. S-au respectat procedurile şi termenele de declarare şi predare a bunurilor intrate în proprietatea privată a statului (Direcţiei Fiscale Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş-Severin).

În total, cu prilejul executării misiunilor specifice de ordine şi siguranţă publică precum şi de pază şi protecţie instituţională, în anul 2017 Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Caraş-Severin, a obţinut, următoarele rezultate:

· infracţiuni constatate independent = 222;
· autori depistaţi = 153;
· infracţiuni constatate în comun cu poliţia = 133 ;
· autori depistaţi în comun cu poliţia = 151;
· sancţiuni contravenţionale aplicate = 1.066 în valoare de 250.200 lei
· urmăriţi naţional depistaţi = 1.

PAZA ŞI PROTECŢIA OBIECTIVELOR, BUNURILOR ŞI VALORILOR

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Caraş – Severin asigură paza şi protecţia la 21 de obiective (instanţe şi parchete, financiar-bancare, obiective M.A.I. şi I.G.J.R) şi are încheiat contract de prestări servicii cu un agent economic pentru paza şi protecţia transporturilor de produse cu caracter special.

CERCETARE ŞI DOCUMENTARE

Un segment important al activităţii pe linia îndeplinirii misiunilor l-a constituit culegerea informaţiilor, verificarea, prelucrarea şi transmiterea acestora conducerii inspectoratului, fiind de un real folos în luarea deciziilor, precum şi structurilor operative ale unităţii în vederea valorificării acestora. Schimbul de date şi informaţii a avut un caracter permanent cu celelalte structuri specializate cu atribuţii în domeniu, biroul cercetare-documentare primind şi transmiţând spre valorificare date şi informaţii de interes operativ.

În baza informaţiilor obţinute şi documentate la nivelul biroului cercetare-documentare, care au fost transmise către structurile operative ale inspectoratului, în perioada de referinţă au fost organizate un număr de 29 acţiuni punctuale în cooperare cu efective din cadrul structurilor de ordine (numărul acţiunilor punctuale sunt la acelaşi nivel faţă de aceeaşi perioadă a anului 2016, când au fost organizate 29 de acţiuni punctuale). În urma executării acţiunilor punctuale au fost constatate 18 infracţiuni şi depistaţi un număr de 18 autori şi au fost aplicate un număr de 78 sancţiuni contravenţionale, în cuantum de 19.500 lei.

De asemenea, în perioada de referinţă au fost finalizate şi transmise spre valorificare structurilor operative ale unităţii şi instituţiilor abilitate (în special I.P.J. Caraş-Severin) un număr de 47 documentări preliminare (cu 10 documentări preliminare mai puţin faţă de anul 2016), din diverse domenii infracţionale şi contravenţionale, cum ar fi: silvic, practicarea ilegală de jocuri de noroc, transport, depozitare şi comercializare de ţigări nefiscalizate, consum şi distribuire de substanţe cu efect psihotrop, activităţi ilicite de taximetrie, persoane/grupuri de persoane turbulente, braconaj cinegetic, pescuit, comerţ ilicit cu diverse produse fără a poseda documente de provenienţă a mărfurilor şi autorizaţie pentru astfel de activitate, proxenetism, trafic de persoane, consum de băuturi alcoolice în locuri interzise şi furturi.

MANAGEMENT OPERAŢIONAL

În perioada evaluată pe linie de management operaţional s-a urmărit îndeplinirea următoarelor obiective specifice:

· Creşterea performanţei în activitatea de management stări excepţionale;
· Creşterea performanţei în activitatea de cooperare interinstituţională;
· Perfecţionarea activităţii în domeniul realizării capacităţii operaţionale a structurilor I.J.J. Caraş-Severin şi managementului situaţiilor de urgenţă conform competenţelor;
· Continuarea demersurilor pentru standardizarea practicilor şi procedurilor desfăşurate de personalul I.J.J. Caraş-Severin pentru îndeplinirea atribuţiilor;
· Participarea la gestionarea problematicii migraţiei ilegale, azilului şi integrarea străinilor;
· Creşterea performanţei în activitatea de control managerial intern.

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Caraş-Severin are încheiate planuri de cooperare cu instituţiile cu atribuţii în domeniul ordinii şi siguranţei publice şi protocoale de colaborare cu instituţii ale administraţiei publice judeţene şi locale şi organizaţii nonguvernamentale din zona de responsabilitate, documente care stau la baza organizării şi executării misiunilor în cooperare având ca scop asigurarea unui climat de linişte şi siguranţă publică în rândul populaţiei.

În baza acestor documente, la nivelul inspectoratului, în anul 2017 au fost executate 1107 misiuni (cu un efectiv de 3066 jandarmi) faţă de anul 2016 când au fost executate 662 misiuni (cu un efectiv de 1246 jandarmi), rezultând o creştere cu 445 misiuni.

CREŞTEREA PERFORMANŢEI ACTIVITĂŢILOR DE SUPORT

RESURSE UMANE

Obiectivele, acţiunile şi măsurile stabilite pentru anul 2017 au fost îndeplinite avându-se în vedere cu prioritate:

· eficientizarea managementului resurselor umane şi a activităţii de pregătire a personalului;
· creşterea eficacităţii activităţii de prevenire a riscurilor profesionale şi protecţia sănătăţii personalului;
În domeniul resurselor umane activitatea s-a desfăşurat respectând prevederile ordinelor şi dispoziţiilor de linie, vizând în principal:
· gestionarea eficientă a resurselor umane avute la dispoziţie;
· continuarea procesului de reorganizare structurală;
· actualizarea situaţiei socio-profesionale a personalului;
· recrutarea şi selecţionarea candidaţilor pentru admiterea în instituţiile militare de învăţământ;
· ocuparea posturilor vacante cu absolvenţii instituţiilor de învăţământ ale M.A.I.;
· scoaterea la concurs a funcţiilor de conducere vacante, respectiv funcţiilor de specialist şi desfăşurarea de selecţii pentru ocuparea funcţiilor vacante din cadrul inspectoratului, prin mutareiîn interesul serviciului.

COMUNICAŢII ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

Activităţile Serviciului Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei au fost canalizate pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Caraş-Severin şi pentru atingerea obiectivelor potrivit domeniilor de competenţă, în conformitate cu Planul de acţiune pentru implementarea Strategiei Jandarmeriei Române în domeniul comunicaţii şi tehnologia informaţiei.
Sistemul de comunicaţii al I.J.J. Caraş-Severin este capabil să asigure toate nevoile de legătură ale inspectoratului şi subunităţilor, necesare pentru îndeplinirea misiunilor din competenţă. Acesta asigură transmiterea şi recepţionarea informaţiilor prin toate categoriile de mijloace tehnice de comunicaţii şi informatică necesare conducerii misiunilor specifice, cooperarea cu alte structuri de ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi înştiinţarea în caz de alertă, mobilizare şi situaţii de urgenţă.

LOGISTICĂ
Având în atenţie ca termen de comparaţie anul anterior şi nu numai, activitatea desfăşurată pentru asigurarea suportului logistic a cunoscut o scădere semnificativă, atât calitativă, cât şi cantitativă. Aceasta s-a datorat lipsei sprijinului financiar cumulat cu misiunile de ordine publică desfăşurate împreună cu lucrătorii Poliţiei de Frontieră Timiş, misiuni care au avut un grad mare de utilizare a resurselor existente.

Drept urmare, s-au făcut eforturi mari pentru păstrarea mobilităţii efectivelor şi executarea misiunilor inspectoratului.
Remarcăm faptul că anul 2017 a adus şi o dinamică negativă a personalului din cadrul serviciului logistic în sensul că, o parte din cadrele militare care îşi desfăşurau activitatea la birou s-au mutat sau au ieşit la pensie, lucru ce a determinat îngreunarea realizării şi îndeplinirii optime şi la timp a muncii zilnice.
Având ca bază de plecare obiectivele trasate şi înţelegând aceste lipsuri şi aspecte negative cu care ne confruntăm, vom avea în vedere creşterea cantitativă şi calitativă a resursei umane, unde trebuie să recunoaştem că suntem deficitari, având probleme în atragerea personalului în vederea ocupării funcţiilor vacante din Logistică, datorită faptului că la unele compartimente din cadrul serviciului, cadrele militare beneficiază doar de „condiţii deosebite de muncă”.
În acest sens, vom continua ca serviciile acordate prin logistică, să se ridice cel puţin la nivelul rezultatelor personalului care desfăşoară direct misiuni în sprijinul cetăţeanului, pentru ca acesta să beneficieze de un mediu social cât mai liniştit, stabil, lipsit de factori care să influenţeze negativ normalitatea socială impusă de lege.

ASIGURARE JURIDICĂ

Consilierul juridic a reprezentat şi apărat interesele unităţii în faţa instanţelor judecătoreşti, a altor organe de jurisdicţie, precum şi în cadrul altor proceduri prevăzute de lege. În acest scop, s-au elaborat şi formulat acţiuni, întâmpinări, răspunsuri la petiţii, s-au exercitat căi de atac.
Din totalul de 1070 de procese-verbale de constatare a contravenţiilor aplicate, au fost atacate cu plângere contravenţională un număr de 10 procese-verbale, 1 proces-verbal a fost soluţionat favorabil de către instanţa de judecată, până în prezent, restul fiind în curs de judecată. În anul 2017 au fost în lucru şi un număr de 11 dosare provenite din procese-verbale contestate în anul 2016 şi 2015.
S-a asigurat apărarea intereselor unităţii în: 7 procese civile, în 1 dosar s-a pronunţat o soluţie favorabilă, iar 6 dosare nefiind soluţionate până în prezent.

PE LINIE DE RELAŢII CU PUBLICUL

În anul 2017, au fost primite 35 de petiţii, din care: 3 reclamaţie privind încălcarea normelor de convieţuire de către personalul MAI, neconfirmându-se, 28 au reprezentat diferite cereri (recalcularea pensiilor, solicitări pentru primire în audienţă etc.), primindu-se şi 2 scrisori de mulţumire, 1 a fost clasată.

Comparativ cu anul 2016, când la nivelul inspectoratului au fost înregistrate 78 de petiţii, numărul de petiţii în anul 2017 a scăzut cu 44,87 %.
În anul 2017, au fost elaborate şi transmise spre mass-media un număr de 135 buletine informative şi comunicate de presă, faţă de 165 în anul 2016, toate acestea materializându-se într-un număr de :
· 1000 articole despre rezultatele obţinute, publicate în presa locală şi centrală, faţă de 705 în anul 2016;
· 395 apariţii la posturile de radio şi televiziune, faţă de 313 în anul 2016;
· 188 apariţii pe reţelele de socializare, faţă de 77 în anul 2016.
Toate aceste referiri au fost reflectate în mass-media locală şi centrală în mod obiectiv, iar marea majoritate a articolelor a fost polarizată pozitiv.

OBIECTIVE 2018

v Creşterea calităţii serviciilor de Ordine şi Siguranţă Publică în beneficiul cetăţeanului.
v Creşterea capacităţii de intervenţie şi a mobilităţii structurilor de Ordine şi Siguranţă Publică, în vederea asigurării unei reacţii rapide şi eficace în cazul producerii unor situaţii speciale şi de criză.
v Dezvoltarea de politici coerente în domeniul prevenirii criminalităţii şi promovarea rolului activ a comunităţii şi cetăţeanului în asigurarea climatului de ordine şi siguranţă publică.
v Intensificarea demersurilor către beneficiarii de pază pentru a realiza în totalitate o dotare corespunzătoare, privind implementarea sistemelor tehnice de securitate astfel încât executarea misiunilor să se desfăşoare în cele mai bune condiţii;
v Adoptarea şi dimensionarea dispozitivelor pentru misiuni temporare, în funcţie de complexitatea activităţilor, riscurile şi vulnerabilităţile identificate şi evoluţia situaţiei operative din zona obiectivelor;
v Pregătirea prin cursuri de specialitate a efectivelor care execută misiuni de protecţie a transporturilor de produse cu caracter special şi de valori.
v Realizarea de evaluări predictive de natură a asigura abordări proactive în gestionarea activităţilor ce pot genera riscuri în planul ordinii şi siguranţei publice;
v Asigurarea suportului informativ necesar luării unor decizii adecvate.
v Creşterea capacităţii operaţionale şi de intervenţie cu celelalte instituţii abilitate în gestionarea situaţiilor de criză;
v Asigurarea resurselor financiare necesare achitării drepturilor financiare ale personalului, a celor privind decontările sau alte drepturi de personal, precum şi a sumelor necesare menţinerii în stare de operabilitate a tuturor componentelor logistice.
v Trecerea în etapele următoare ale Procesului de Raportare Situaţii financiar-contabile, implementat la nivelul sistemului informatic FOREXEBUG – Ministerul Finanţelor Publice
v Asigurarea managementului prin organizarea concursurilor pentru ocuparea funcţiilor de conducere vacante;
v Analizarea permanentă a cadrului legislativ şi procedural în vederea evitării apariţiei deficienţelor privind gestionarea resurselor umane la nivelul unităţii, precum şi perfecţionarea modului de lucru.
v Asigurarea pregătirii şi perfecţionării continue a personalului adaptată la dinamica evenimentelor, prin elaborarea şi realizarea programelor de pregătire profesională/ pregătire continuă conform nevoilor specifice.
v Cunoaşterea şi aplicarea corectă a normelor juridice în situaţia acordării de drepturi băneşti sau de altă natură personalului unităţii;
v Revizuirea periodică şi continuarea procedurilor de acreditare INFOSEC pentru Sistemele informatice şi de comunicaţii din cadrul inspectoratului pentru, SIC-Secret şi Strict Secret;
v Implementarea semnăturii electronice şi a criptării pe dispozitivele token PKI existente în dotarea unităţii;
v Creşterea securităţii obiectivului I.J.J. Caraş-Severin prin modernizarea sistemelor tehnice de supraveghere video, detecţie, antiefracţie, control acces şi detecţie incendiu.

CONCLUZII:

Evoluţia dinamică şi permanentă a societăţii, adaptarea rapidă a instituţiei noastre la schimbările frecvente ale mediului de activitate intern şi extern, încrederea meritată de care se bucură instituţia noastră, reprezintă dovezi de necontestat ale potenţialului jandarmilor.

Organizarea, coordonarea şi conducerea activităţilor specifice a constituit una din responsabilităţile de bază ale comenzii inspectoratului şi s-a realizat prin cunoaşterea actelor normative, a ordinelor eşalonului superior şi aplicarea prevederilor acestora pe timpul îndeplinirii atribuţiilor specifice.

Rezultatele obţinute, reflectă capacitatea de acţiune a instituţiei, atât în activitatea de îndeplinire a misiunilor încredinţate, cât şi în activitatea de gestionare a resurselor umane şi materiale.
Putem aprecia că activitatea desfăşurată de către inspectorat în anul 2017 s-a realizat în condiţii bune, obiectivele şi sarcinile stabilite fiind realizate.

Realizarea obiectivelor ce stau în faţa echipei manageriale, cât şi a factorilor de execuţie impune o conduită ireproşabilă, precum şi o probitate morală şi profesională conformă normelor naţionale şi europene, iar reuşita acţiunilor este în strânsă interdependenţă cu acestea.

Vom acorda în continuare o atenţie sporită managementului calităţii în toate domeniile de activitate, fiind necesară o abordare pragmatică a activităţilor în sensul aplicării cu responsabilitate a legislaţiei în vigoare, precum şi adaptării pregătirii militare şi de specialitate în conformitate cu evoluţia situaţiei operative.

Comentarii

comentarii