Sedinta Consiliului Local Resita cu 25 de puncte pe ordinea de zi

Dispozitie privind convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară Primarul Municipiului Reşiţa,

În temeiul art. 39 alin. 1, art. 68 alin. 1, art. 115 alin. 1 lit. a), alin. 2 şi alin. 6 ale Legii nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

D I S P U N E:

Art.1. – Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Reşiţa în şedinţa ordinară din data de 24 aprilie 2018, ora 14.00 la Sala de şedinţe a Primăriei Municipiului Reşiţa, parter, cu următoarea
ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Reșița pe anul 2018

iniţiator: Primar – Popa Ioan
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției Bugetului Local pentru trimestrul I 2018
iniţiator: Primar – Popa Ioan
3. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 54/27.02.2018 privind aprobarea organigramei, a statului funcțiilor de demnitate publică alese și a statelor de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reșița
iniţiator: Primar – Popa Ioan
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Serviciului Public „Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență” – fără personalitate juridică din subordinea Consiliului Local

iniţiator: Primar – Popa Ioan
5. Proiect de hotărâre privind Planul de Ordine și Siguranță Publică al municipiului Reșița
iniţiator: Primar – Popa Ioan
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu ordinea de prioritate a persoanelor care au acces la repartizarea unei locuințe sociale în anul 2018

iniţiator: Primar – Popa Ioan
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu ordinea de prioritate a persoanelor care au acces la locuințe pentru tineri, destinate închirierii, în anul 2018
iniţiator: Primar – Popa Ioan
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu ordinea de prioritate a persoanelor care au acces la repartizarea unei locuințe din fondul locativ de stat în anul 2018
iniţiator: Primar – Popa Ioan
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării Art. 1 la H.C.L. nr. 302/06.11.2017 privind inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Reșița

iniţiator: Primar – Popa Ioan
10. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosință asupra terenurilor aflate în proprietatea privată a Municipiului Reșița – zona Lend, str. Zorilor atribuit unor tineri beneficiari ai Legii nr. 15/2003 republicată

iniţiator: Primar – Popa Ioan
11. Proiect de hotărâre privind transmiterea fără plată a unor bunuri care aparțin domeniului privat de interes local al municipiului Reșița, către municipiul Oradea

iniţiator: Primar – Popa Ioan
12. Proiect de hotărâre privind modificarea cofinanțării obiectivului de investiții „Pod peste râul Bârzava, pe strada Cireșului – Municipiul Reșița” aprobată prin HCL nr. 260 din 13.10.2017 și modificată prin HCL nr. 378 din 20.12.2017

iniţiator: Primar – Popa Ioan
13. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 din HCL nr. 261 din 13.10.2017 privind aprobarea DALI pentru investiția „Primul pod sudat din Europa – municipiul Reșița, jud. Caraș-Severin”
iniţiator: Primar – Popa Ioan
14. Proiect de hotărâre privind modificarea cofinanțării obiectivului de investiții „Primul pod sudat din Europa – municipiul Reșița, jud. Caraș-Severin” aprobată prin HCL nr. 262 din 13.10.2017
iniţiator: Primar – Popa Ioan
15. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea cap. IV, pct. 4.11. din Anexa nr. 1 – Regulament privind organizarea, funcționarea și desfășurarea serviciului de transport în regim de taxi și de închiriere pe raza municipiului Reșița, la H.C.L. nr. 14/2018
iniţiator: Primar – Popa Ioan
16. Proiect de hotărâre privind rectificarea Anexei II a HCL 314/29.11.2016 privind aprobarea „Normelor privind lucrările tehnico-edilitare care se execută pe domeniul public”, a „Permisului de Spargere/Intervenție” și a „Procesului verbal de predare-primire amplasament pentru spargere”

iniţiator: Primar – Popa Ioan
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de colaborare încheiat între Municipiul Reșița și S.C. PIEȚE REȘIȚA S.R.L., conform anexei

iniţiator: Primar – Popa Ioan
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere ale S.C. „TERMO SERV CET” S.R.L. pe anul 2017

iniţiator: Primar – Popa Ioan
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării a 3 persoane în Olanda pentru achiziția unor utilaje
iniţiator: Primar – Popa Ioan
20. Proiect de hotărâre privind suplimentarea numărului de burse sociale aferente semestrului II al anului școlar 2017-2018 pentru Colegiul Național Mircea Eliade și Școala Gimnazială Mihai Peia
iniţiator: Primar – Popa Ioan
21. Proiect de hotărâre privind încheierea căsătoriilor în afara sediului special destinat acestui scop
iniţiator: Primar – Popa Ioan
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de asociere a Municipiului Reșița cu comunele: Carașova, Forotic, Goruia, Lăpușnicu Mare, Slatina Timiș, Ticvaniu Mare, Văliug, în vederea constituirii Regiei Autonome „OCOLUL SILVIC BANATUL MONTAN REGIE AUTONOMĂ”

iniţiator: Primar – Popa Ioan
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării cu titlu gratuit a unei căști de înot pentru fiecare copil înscris la cursurile de inițiere, la Bazinul Olimpic Reșița, în anul 2018
iniţiatori: Primar – Popa Ioan
Viceprimar – Duruț Gabriel Dumitru
24. Proiect de hotărâre privind modificarea punctului 5 – Condiții de acordare din Metodologia privind acordarea stimulentului pentru nou-născuți prevăzută în Anexa nr. 1 la HCL nr. 371/20.12.2017 privind acordarea unui stimulent financiar pentru nou-născuți

iniţiatori: Primar – Popa Ioan
Viceprimar – Dacica Adrian Laurențiu
Consilier local – Sabo Mirel
25. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării și funcționării Clubului Pensionarilor și al Regulamentului de Organizare și Funcționare al acestuia

iniţiator: Viceprimar – Dacica Adrian Laurențiu

Comentarii

comentarii