18 Puncte pe agenda consilierilor judeteni in sedinta de azi

D I S P O Z I Ţ I E

de convocare a Consiliului Judeţean Caraş-Severin în şedinţă ordinară

pentru data de 22 iunie 2017

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Caraş-Severin;

În temeiul prevederilor art. 94 alin. 1 şi 3 şi ale art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată în anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare,

D I S P U N:

Art.1. – Se convoacă Consiliul Judeţean Caraş-Severin în şedinţă ordinară, pentru data de 22.06.2017, ora 12.00 în sala de şedinţe a Consiliului Judeţean Caraş-Severin, cu următoarea ordine de zi:

1.Proiect de hotărâre de modificare si completare a Hotararii Consiliului Judetean nr.11/20.01.2017 privind  utilizarea excedentului bugetului local al Judetului Caras-Severin rezultat la incheierea exercitiului bugetar 2016, pentru finantarea  cheltuielilor sectiunii de dezvoltare,  pe anul 2017, modificata si completata.

2.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu  al Judetului  Caraş-Severin, pe anul 2017.

3.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judetean Caraș-Severin nr.56/23.03.2017 privind aprobarea bugetului propriu al Consiliului Judetean Caraș-Severin si a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea  Consiliului Judeţean Caraş-Severin sau finanţate de către acesta pe sursa A, pe anul 2017, modificată   și completată.

4.Proiect de hotărâre pentru modificarea  Hotararii Consiliului Judetean Caras-Severin nr.59/23.03.2017 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor și serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Județean sau finanțate de către acesta pe sursa G, pe anul 2017.

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Consiliul Județean Caraș-Severin, Inspectoratul Școlar Județean Caraș-Severin și Direcția de Sănătate Publică a județului Caraș-Severin în vederea implementării Ordinului nr.1985/1.305/5.805/2016.
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea liniilor de gardă la Spitalul Județean de Urgență Reșița.

7.Proiect de hotărâre privind desființarea, prin efectul legii a Camerei Agricole a Județului Caraș-Severin.

8.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr.43/27.02.2014 privind aprobarea   organigramei şi a statului de funcţii ale Bibliotecii Judeţene” Paul Iorgovici” Caraş-Severin, cu modificările și completările ulterioare.

9.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr.86/20.04.2017 privind aprobarea organigramei și a statelor de funcții ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului propriu al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, a Regulamentelor de organizare şi funcţionare ale structurilor rezidenţiale fără personalitate juridică din cadrul Direcţiei, precum și a Regulamentelor de organizare și funcționare ale serviciilor sociale cu personalitate juridică din subordinea Direcției.

11.Proiect de hotărâre privind atribuirea și eliberarea unor licențe de traseu pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale în judeţul Caraş-Severin.

12.Proiect de hotărâre privind actualizarea   Monografiei economico-militară a judeţului Caraş-Severin-ediţia 2016.

13.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 96/2014 privind aprobarea Strategiei Judeţene Antidrog la nivelul Judeţului Caraş-Severin pe perioada 2014-2020 şi a Planului de acţiune pentru implementarea acesteia.

14.Proiect de hotărâre privind desemnarea   administratorilor propuși de Consiliul Județean Caraș-Severin ( autoritate tutelară) în Consiliul de Administrație al S.C. AQUACARAȘ SA,   precum și acordarea unui mandat expres.

15.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr.163/2005 privind aprobarea Actului Constitutiv al SC ”SCHILIFT” SRL, cu modificările și completările ulterioare.

16.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 106/2013 privind aprobarea participării Judeţului Caraş-Severin prin Consiliul Judeţean Caraş-Severin, în calitate de membru asociat la constituirea „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Banatul Alpin Semenic”, cu modificările ulterioare.

17.Informare privind participarea unei delegații a Consiliului Județean Caraș-Severin la o vizită de lucru în localitatea Kubekhaza-Ungaria.

18.Intrebări.Interpelări

 

Art.2. Prezenta dispoziţie se publică în presa locală şi se comunică prin grija Direcţiei Generale Juridice şi de Administraţie Publică Locală: Instituţiei Prefectului – Judeţul Caraş-Severin şi consilierilor judeţeni.

 

Comentarii

comentarii