Ati depus dosarul de pensionare sau recalculare a pensiei? Poate va intereseaza aceste informatii

La nivelul judeţului Caraş-Severin, operaţiunile de soluţionare a cererilor pentru obţinerea unor prestaţii sociale, constând în stabilirea unor drepturi de pensie, se desfăşoară după o procedură specială prevăzută de legislaţia pensiilor sau de legislaţia cu caracter special.
În vederea lămuririi aspectelor ce fac obiectul prezentei informări, înţelegem să arătăm o situaţie a modalităţilor de soluţionare a cererilor pentru acordarea/modificarea drepturilor de pensie, raportat la prevederile legale aplicabile în cauză, măsurile luate.

II. – Prevederi legale aplicabile.

Potrivit art. 4 şi art. 131 din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art. 2 din statut aprobat prin H.G. nr. 118/2012, administrarea sistemului public de pensii se realizează prin Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP), instituţie în subordinea căreia funcţionează case judeţene de pensii, în fiecare municipiu-reşedinţă de judeţ.
CNPP asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţii caselor teritoriale de pensii, în scopul aplicării unitare a legislaţiei în domeniul specific de activitate şi al realizării integrale a sarcinilor şi atribuţiilor ce le revin acestora, conform art. 3 din statut aprobat prin H.G. nr. 118/2012.
Conform O.U.G. nr. 82/2017, în perioada 1 iulie- 31 decembrie 2018 nivelul indemnizaţiei sociale pentru pensionari este de 640 lei.
De asemenea, ordonanța prevede că începând cu data de 1 iulie 2018 valoarea punctului de pensie se majorează cu 10% şi este de 1.100 lei.

III. – Soluţionarea cererilor pentru obţinerea drepturilor de pensie sau pentru recalcularea drepturilor de pensie.

Pentru persoanele îndreptăţite din judeţul Caraş-Severin, în conformitate cu prevederile art. 103 şi art. 107 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare legea, raportate la legislaţia cu caracter special, pensia se acordă în baza cererilor de pensionare, depuse de persoanele îndreptăţite, tutorele sau curatorul acestora, persoanele cărora li s-a încredinţat sau li s-a dat în plasament copilul minor.
Solicitarea poate fi depusă doar personal sau prin mandatar desemnat prin procură specială.
Cererea de pensionare, împreună cu actele prin care se dovedeşte îndeplinirea condiţiilor prevăzute de legea pensiilor, se depune de către persoanele îndreptăţite din judeţul Caraş-Severin, începând cu data îndeplinirii acestor condiţii, la Casa Judeţeană de Pensii Caraş-Severin.

În aplicarea instrumentelor juridice cu caracter internaţional la care România este parte, persoanele domiciliate în străinătate, dacă au fost asigurate ultima oară în judeţul Caraş-Severin, pot transmite cererea prin care solicită pensie din sistemul public de pensii, împreună cu actele prin care se dovedeşte îndeplinirea condiţiilor prevăzute de legea pensiilor, la Casa Judeţeană de Pensii Caraş-Severin.

Cererea de pensionare poate fi retrasă de persoana care a depus-o, până la emiterea deciziei de pensionare.
Potrivit art. 104 din legea pensiilor, în sistemul public de pensii, drepturile de pensie se cuvin de la data îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege, în funcţie de categoria de pensie solicitată.
Admiterea sau respingerea cererii de pensionare se face prin decizie emisă de Casa Judeţeană de Pensii Caraş-Severin, în termen de 45 de zile de la data întregistrării cererii (art. 106 din lege).

În termen de 30 de zile de la comunicare, decizia de pensie poate fi anulată la cererea titularului.
Decizia de admitere sau respingere a cererii de pensionare se comunică persoanei care a solicitat pensionarea, în termen de 5 zile de la data emiterii.

Pensiile se plătesc de la data acordării, stabilită prin decizia instituţiei, cu excepţia pensiei anticipate şi a pensiei anticipate parţiale, care se plătesc de la data încetării calităţii de asigurat.
Conform art. 107 din lege, în situaţia în care, ulterior stabilirii şi/sau plăţii drepturilor de pensie, se constată diferenţe între sumele stabilite şi/sau plătite şi cele legal cuvenite, Casa Judeţeană de Pensii Caraş-Severin, din oficiu sau la solicitarea pensionarului, modificările ce se impun, prin decizie de revizuire.

La cererea persoanelor interesate, pensia poate fi recalculată prin adăugarea veniturilor şi/sau a stagiilor de cotizare, prevăzute de lege, nevalorificate la stabilirea iniţială a drepturilor de pensie.
Astfel, în cursul anului 2017, au fost soluționate un număr de 4000 de cereri de recalculare a pensiei..
De asemenea, în baza Legii nr. 155/2016 au fost soluționate un număr de 85 de cereri de recalculare a pensiei, iar conform Legii nr. 192/2015, au fost soluționate un număr de 1880 de cereri de recalculare/dosare de pensionare.
Pensionarii pentru limită de vârstă care, după data înscrierii la pensie, realizează stagiu de cotizare, pot solicita recalcularea pensiei.

La recalcularea pensiilor anticipate şi anticipate parţiale, stabilite potrivit legislaţiei anterioare intrării în vigoare a legii, se calculează punctajul mediu anual aferent stagiului/veniturilor adăugate potrivit legii şi se menţine procentul de diminuare, luat în calcul la stabilirea pensiei anticipate parţiale.

Din 23 noiembrie 2017, conform Legii nr. 216/2017, beneficiază de recalcularea pensiei prin aplicarea prevederilor alin. (4) al art. 65 din Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, în medie un număr de 2000 de persoane ale căror drepturi de pensie anticipată parţială s-au deschis în perioada 1 ianuarie 2011-16 iulie 2016.
Recalcularea se face la cererea persoanei interesate, care, până în luna depunerii cererii, inclusiv, nu a îndeplinit condiţiile pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă, iar drepturile de pensie recalculate se cuvin şi se plătesc începând cu luna următoare înregistrării acesteia la Casa Județeană de Pensii Caraș-Severin, în evidenţele căreia se află dosarul de pensie al solicitantului.

La recalcularea pensiilor de invaliditate, stabilite potrivit legislaţiei anterioare intrării în vigoare a legii, se calculează punctajul mediu anual aferent stagiului/veniturilor adăugate potrivit legii, iar punctajul aferent stagiului potenţial se determină cu respectarea condiţiilor şi modalităţii de calcul de la ultima decizie de stabilire/modificare a drepturilor de pensie.
De asemenea, pensia poate fi recalculată, la cerere, în cazul depunerii unor declaraţii rectificative, de natură a modifica veniturile şi/sau stagiile de cotizare valorificate iniţial la stabilirea acesteia.

Drepturile de pensie rezultate în urma recalculării se stabilesc şi se acordă începând cu luna următoare celei în care a fost înregistrată solicitarea.
Precizăm că în cazul cererilor de recalculare în care solicitanții au prezentat adeverințe ale căror date au fost deja valorificate, soluționarea acestora s-a făcut cu respectarea legislației petițiilor, prin comunicarea unor adrese de răspuns la petiție (cu informarea petenților despre aceste situații).

De asemenea, precizăm că în situația cererilor de recalculare prin valorificarea unor adeverințe atestatoare a unor perioade încadrate în grupele I și/sau II de muncă, instituția Casa Județeană de Pensii Caraș-Severin a solicitat emitenților adeverințelor să prezinte documentele justificative în vederea verificării îndeplinirii condițiilor legale de încadrare corectă a activităților solicitate a fi valorificate la pensie în grupele I și/sau II de muncă, fapt care conduce la prelungirea perioadei de soluționare (de fapt putem vorbi de o suspendare a perioadei de soluționare) până când unitățile emitente de adeverințe înțeleg să se conformeze solicitărilor Casei Județene de Pensii Caraș-Severin, întemeiate potrivit legii, aspect constatat și de instanțele judecătorești competente.

Persoanele care beneficiază de pensie anticipată parţială, stabilită potrivit legislaţiei anterioare şi care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 62 din lege, pot cere transformarea pensiei anticipate parţiale în pensie anticipată, stabilită potrivit legii, noile drepturi acordându-se începând cu luna următoare celei în care a fost înregistrată cererea.
În situaţia beneficiarilor de pensie de invaliditate, pensie anticipată şi pensie anticipată parţială, care anterior intrării în vigoare a legii au îndeplinit condiţiile legale pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă şi care nu au solicitat trecerea la această categorie de pensie, trecerea se face din oficiu începând cu data îndeplinirii condiţiilor de acordare a pensiei pentru limită de vârstă.

Conform art. 116 din lege, orice modificare a drepturilor de pensie se face prin decizie emisă de Casa Judeţeană de Pensii Caraş-Severin, în condiţiile respectării regimului juridic de înscriere la pensie.

În ceea ce priveşte situaţiile de completare a vechimii sau stagiului de cotizare, ori a timpului util la pensie pentru agricultori, acestea se realizează la cererea asiguraţilor în condiţiile prevăzute de lege (v. art. 50, art. 160, art. 161 din lege).

Comentarii

comentarii