Bilanțul activității desfășurate în anul 2013 de Tribunalul Caraș Severin – un judecător a avut cam 900 de dosare de judecat

Omijia Volumul de activitate la nivelul instanţei, pe secţii/complete specializate

 În anul 2013 la Tribunalul Caraş-Severin au fost înregistrate un număr de

9.561 dosare, la care s-a adăugat un număr de 8.128  dosare existente în stoc la începutul anului şi 3631 dosare suspendate, rezultând astfel, un volum de activitate de 17.689  dosare.

Comparativ cu anul 2012 se observă că volumul de activitate a crescut, în valoare absolută cu 1.074 dosare şi, în procente, cu  6,46  %.

 

Tribunalul Caraş-Severin funcţionează cu trei secţii : Secţia I Civilă, Secţia II Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal şi Secţia Penală.

Pe secţii, volumul de activitate se prezintă astfel :

 

SECŢIA I  CIVILĂ

Stoc la începutul anului

Cauze intrate

Total dosare pe rol

Cauze soluţionate

4440

3534

7974

5282

 

SECŢIA II CIVILĂ DE  CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

 

Stoc la începutul anului

Cauze intrate

Total dosare pe rol

Cauze soluţionate

3653

5493

9146

6265

COM+CAF

3138

4911

8049

5749

sindic

515

582

1097

516

 

SECŢIA PENALĂ

Stoc la începutul anului

Cauze intrate

Total dosare pe rol

Cauze soluţionate

35

534

569

550

 

Analizând structural volumul de activitate pe materii se constată că în civil, acesta a fost de 646 dosare, în materie de fond funciar 35 dosare, în materie de familie şi minori de 606 dosare, în materie comercială de 1275   dosare, în materie de contencios administrativ şi fiscal de 3637 dosare şi în materie de litigii de muncă şi asigurări sociale  de 2246 dosare, în penal 534  dosare.

La aceste dosare se adaugă şi cele de competenţa judecătorului sindic, reprezentând, în anul 2013, un număr de 582 dosare.

În ce priveşte numărul hotărârilor pronunţate ( cauze soluţionate ),

în anul 2013 se constată că la nivelul Tribunalului Caraş-Severin s-a pronunţat un număr total de 12.097 hotărâri, dintre care: 550 la Secţia penală, 5282 la Secţia I Civilă şi 6265 la Secţia II Civilă de contencios administrativ-fiscal

( 5749 +    516 sindic).

 

1.2.         Încărcătura pe judecător

 

Raportat la volumul de activitate al instanţei, de 17.689 dosare şi ţinând cont de numărul de judecători precum şi de fluctuaţia acestei categorii de personal, a rezultat în anul de referinţă, o încărcătură medie de 907 dosare/ judecător.

Defalcat, pentru cele trei secţii ale tribunalului, încărcătura pe judecător se prezintă astfel :

Secţia penală prezintă o încărcătură de 142 dosare / judecător ;

Secţia I civilă prezintă o încărcătură de 886 dosare / judecător ;

Secţia II civilă de contencios administrativ şi fiscal prezintă o încărcătură de 1307dosare / judecător .

 

1.3 Operativitatea pe instanţă, pe secţii/complete specializate, în diferite materii şi pe judecător

 

Indicele general de operativitate al Tribunalului Caraş-Severin este,

în anul 2013, de 68,38   %.

Comparativ cu anul 2012, în care indicele general de operativitate a fost de 64,46  %, se constată că acesta a crescut cu   3,92 %, .

 

 

Secţia stoc intrate soluţionate operativitate
Penal 35 534 550 96,66 %
Civil I 4440 3534 5282 66,24%
Civil II

(inclusiv sindic)

3653 5493 6265 68,50%

 

Urmare a dispoziţiilor disp. art.200 Noului Cod de Procedură Civilă

referitoare la verificarea cererii de chemare în judecată şi regularizarea acesteia, pe rolul Tribunalului Caraş-Severin la finele anului 2013 în evidenţă există un număr de  832 dosare  care nu au stabilit termen de judecată şi un număr de 3.601 dosare suspendate.

Faţă de această situaţie, indicele de operativitate al   Tribunalului

Caraş-Severin este, în anul 2013, de 91,26  %.

 

 

Secţia stoc intrate soluţionate suspendate Dosare în procedura prealabilă

( art.200 N.C.P.C)

Operativitate
Penal

35

534

550

0

0

96,66%

Civil I

4440

3534

5282

2094

311

94,85%

Civil II

(inclusiv sindic)

3653

5493

6265

1507

521

88,02%

Total

8128

9561

12097

3601

832

91,26%

 

Operativitatea pe complete specializate, în diferite materii

 

Analizând structural activitatea în cele trei materii principale, civil,

comercial şi penal, se observă că, în civil operativitatea soluţionării cauzelor a fost, în anul 2013 de 66,24 %, în timp ce, în anul  2012 a fost de 65,72%, în comercial operativitatea soluţionării cauzelor a fost, în anul 2013,  de 68,50  %,   în timp ce, în anul 2012 a fost de 60,16 %,  iar în penal, operativitatea soluţionării cauzelor a fost în anul 2013 de 96,66 %, iar, în anul 2012, a fost  de 92,52%.

Din datele prezentate se constată o creştere a operativităţii în materie civilă, cu 0,52 % în materie penală cu 4,14 % şi în materie comercială cu 8,34 % .

         Operativitatea  în diferite materii

 

În ceea ce priveşte operativitatea pe materii, s-a constatat că aceasta a fost în anul 2013, în materia familiei şi minori de 95,29%; în materia contencios administrativ de 70,15 de %; în materie comercială, de 79,91 % şi în cea a litigiilor de muncă şi asigurări sociale, de  76,46 %.

 

 

Indicele de desfiinţare/casare

În ce priveşte indicele de casare,în Secţia I Civilă  indicele de casare / desfiinţare a hotărârilor în căi de atac este de 13,63% : din 4732 hotărâri pronunţate în această materie şi susceptibile de a fi atacate, au fost desfiinţate 645 hotărâri. Au rămas definitive şi/sau irevocabile, astfel cum au fost pronunţate 4087 hotărâri, adică 83,97% dintre ele.

În Secţia II Civilă  de contencios administrativ-fiscal  indicele de casare / desfiinţare a hotărârilor în căi de atac este de 0,46% : din 4779 hotărâri pronunţate în această materie  şi susceptibile de a fi atacate, au fost desfiinţate 22 hotărâri. Au rămas definitive şi/sau irevocabile, astfel cum au fost pronunţate, 4757 hotărâri, adică 99,53% dintre ele.

În Secţia  Penală indicele de desfiinţare/casare a hotărârilor este de 0,00% : din 191 hotărâri pronunţate şi susceptibile de a fi atacate au fost atacate de părţi sau de procuror 43 hotărâri şi au fost desfiinţate 0 hotărâre. Au rămas definitive şi/sau irevocabile, astfel cum au fost pronunţate, 191 hotărâri adică 100,00% dintre ele.

Indicele mediu de desfiinţare/ casare pe instanţă este de 6,98%, iar indicele de menţinere la nivelul instanţei, reprezentând numărul hotărârilor pronunţate de Tribunalul Caraş-Severin care au rămas nemodificate fie datorită neatacării cu o cale de atac fie datorita respingerii căilor de atac declarate, este de 93,02 %.

 

Materia juridică Durata de soluţionare
Litigii de muncă 0-6 luni
Minori şi familie 0-9 luni (adopţii 0-3 luni, plasament 0-3 luni, divorţ 6-9 luni)
Contencios administrativ şi fiscal 3-12 luni (anulare act 6-12 luni, pretenţii 3-6 luni)
Penal 0-3 luni
Asigurări sociale 0-6 luni
Litigii cu profesionişti 3-12 luni (anulare hotărâre A.G.A. 6-12 luni, reziliere contract 3-6 luni)
Civil 6-12 luni (fond funciar 6-12 luni, Legea 10/2001 6-12 luni)
Sindic 1-3 ani

 

Statistic, activitatea desfăşurată de Biroul de Informare şi Relaţii Publice, în temeiul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, în cursul anului 2013 se prezintă astfel:

 

INDICATORI

A. Solicitări de informaţii de interes public –                                                   370                                                                              
     1. Numărul total de solicitări pe anul 2013 –                                                    370                                                                                    
     1.1. Numărul total de solicitări scrise pe anul 2013 –                                             46
     1.2. Numărul total de solicitări verbale pe anul 2013 –                                         324
     2. Numărul total de solicitări scrise, departajat pe domenii de interes –                    46                                                   
2.1. comunicări  de hotărâri judecătoreşti (anonimizate) către reprezentaţii mass-media  

13

2.2.  consultarea dosarelor de către reprezentanţii mass-media  

2

2.3.  informaţii privind stadiile procesuale ale dosarelor  

8

2.4. informaţii statistice privind activitatea instanţei  

9

2.5. copii ale hotărârilor judecătoreşti (anonimizate) pentru realizarea de studii, sau pentru utilizarea lor ca practică judiciară  

6

2.6. copii ale unor înscrisuri din dosare, solicitate de organele de cercetare penală  

2

2.7. programul de funcţionare al instanţei  

1

2.8. informaţii privind asociaţiile/fundaţiile, deţinute de instanţă aferente perioadei 1994-2002  

2

2.9. numele purtătorului de cuvânt/coordonate de contact  

1

2.10. înregistrarea la nivelul bibliotecii instanţei a unei teze doctorat  

1

2.11. consultaţii juridice  

1

A.1. Informaţii verbale privind activitatea instanţei respectiv competenţa compartimentelor auxiliare, programul de lucru,coordonate de contact, taxe judiciare, proceduri judiciare solicitate de justiţiabili referitoare la:

– cereri de definitivare a hotărârilor judecătoreşti: 59

– solicitări de consultare a dosarelor: 7

– informaţii privind aplicarea Apostilei: 32

– informaţii privind depunerea de înscrisuri, acţiuni judecătoreşti: 82

– informaţii privind depunerea cererilor de eliberare a hotărârilor/actelor/înscrisurilor: 40

– consultaţii juridice 23

– stadiile procesuale ale dosarelor: 77

– audienţe Preşedinte Tribunal: 2

– coordonate de contact ale instanţei:2

 

 324

 
A.2.Din totalul solicitărilor de informaţii de interes public: –                            370                                                        
     3. Numărul de solicitări rezolvate favorabil  –                                                   345
     4. Numărul de solicitări respinse, defalcat în funcţie de motivaţia refuzului         25
         4.1. informaţii exceptate (comunicare hotărâre penală) pronunţată într-o cauză ce avut ca obiect una din infracţiunile enumerate la art. 6 lit. a din dispozitivul Hotărârii CSM nr. 308/05.03.2009)  

   1

         4.2. informaţii inexistente  

   0

4.3. alte motivaţii:

 

–         consultaţii juridice

 

 

 

   24

     5. Numărul de solicitări adresate: –                                                                     370                                                                                                  
         5.1.  pe suport de hârtie  

11

         5.2.  pe suport electronic  

35

         5.3.  verbal  

324

     6. Numărul de solicitări adresate de persoane fizice                                            357
   

     7. Numărul de solicitări adresate de persoane juridice                                          13
   

B. Reclamaţii administrative şi plângeri în instanţă                                               0                                                                        
     1. Numărul de reclamaţii administrative la adresa instituţiilor publice                  0
         1.1.  rezolvate favorabil reclamantului  

0

         1.2.  respinse  

0

         1.3.  în curs de soluţionare  

0

     2. Numărul de plângeri în instanţă la adresa instituţiilor publice                          0
         2.1.  rezolvate favorabil reclamantului  

0

         2.2.  respinse  

0

         2.3.  în curs de soluţionare  

0

     3. Tipologia reclamaţiilor administrative:                                                               0
         3.1.  termene depăşite  

0

         3.2.  informaţii refuzate  

0

         3.3.  informaţii incomplete  

0

      4. Tipologia plângerilor în instanţă:    
 4.1. termene depăşite  

0

 4.2. informaţii refuzate  

0

          4.3. informaţii incomplete  

0

C. Costurile totale BIRP 2013 consumabile

147,60 lei

D. Sumele totale încasate pentru serviciile de copiere a informaţiilor de interes public solicitate  

0 lei

E. Numărul estimativ al vizitatorilor punctului de   informare documentare  

500

 

Comentarii

comentarii