Daca esti din Bocsa si esti in cautarea unui loc de munca – Centrul Școlar de Educație Incluzivă „Christiana” din Bocșa organizează concurs

Centrul Școlar de Educație Incluzivă „Christiana” din Bocșa organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante de:

0,5 post – medic;

1 post – asistent medical;
1 post – bucatar;
1 post – portar;

Condițiile generale, conform art. 3 al Regulamentului – cadru, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014, sunt:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

1. Medic specialist medicină generală

a. Nivelul studiilor: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în medicină generală
b. vechimea în specialitate 5 ani;
c. certificat membru Colegiul Medicilor din Romania;

2. Asistent medical

a. nivelul studiilor: medii cu diplomă de bacalaureat și certificat/diplomă asistent medical;
b. membru al Ordinului Asistenților Medicali
c. vechime în activitatea de asistent medical: 5 ani
d. abilităţi de relaţionare – comunicare în activitatea cu copilul cu cerințe educative speciale și de relaţionare – comunicare munca în echipă comunicare cu întreg personalul unității de învățământ în cadrul activității în echipă
e. disponibilitate pentru program flexibil pentru a lucra atât în timpul săptămânii, cât și în week-end, conform programului unității

3. Bucatar

a. nivelul studiilor: medii cu diplomă de absolvire a şcolii gimnaziale și certificat/atestat de bucătar;
b. vechime în specialitate: 5 ani;
c. disponibilitate pentru program prelungit, atât în timpul săptămânii, cât și în week-end, conform programului unității.

4. Portar

a. nivelul studiilor: școală generală;
b. vechime în muncă: 3 ani;
c. Atestat pentru executarea activităţilor de pază a obiectivelor, bunurilor, valorilor, sau este în curs de școlarizare și în termen de 90 de zile să facă dovada atestatului;
d. Abilităţi de supraveghere, ocrotire și relaţionare – comunicare în activitatea cu copilul cu cerințe educative speciale, capacitate de muncă în cadrul activității în echipă comunicare cu întreg personalul unității de învățământ;
e. Disponibilitate pentru program flexibil, atât în timpul săptămânii, cât și în week-end, conform programului unității.

Concursul se va organiza conform următorului calendar:

17.11 – 05.12.2016 între orele 9.00 – 12.00: perioada și intervalul orar pentru depunerea dosarelor;
12.12.2016, ora 10:00: proba scrisă;
14.12.2016, ora 10:00 (estimativ): proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale …., pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente:

a) cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
f) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
h) opis în două exemplare cu docmentele conținute de dosar în ordinea mai sus menționată.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale și este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile la avizierul Centrului Școlar de Educație Incluzivă „Christiana”, str. Tineretului, nr. 1, Bocșa, Județul Caraș-Severin, telefon: 0255/525038.

Director,
prof. Adrian BOT

Comentarii

comentarii