Marti, 27 martie, avem sedinta Consiliului Local Resita cu 29 de puncte pe ordinea de zi

DISPOZIŢIA Nr. 301 DIN 23.03.2018 privind convocarea Consiliului Local în şedinţă ordina Primarul Municipiului Reşiţa

În temeiul art. 39 alin. 1, art. 68 alin. 1, art. 115 alin. 1 lit. a), alin. 2 şi alin. 6 ale Legii nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

D I S P U N E:

Art.1. – Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Reşiţa în şedinţa ordinară din data de 27 martie 2018, ora 14.00 la Sala de şedinţe a Primăriei Municipiului Reşiţa, parter, cu următoarea
ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Reșița pe anul 2018
iniţiator: Primar – Popa Ioan
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de finanțare nerambursabilă de la bugetul local a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale
iniţiator: Primar – Popa Ioan
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea conținutului anunțului public pentru sesiunile de selecție a ofertelor pentru anul 2018
iniţiator: Primar – Popa Ioan
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea CONTRACTULUI CADRU privind finanțarea de la bugetul local al Municipiului Reșița a proiectelor de activitate sportivă
iniţiator: Primar – Popa Ioan
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții la S.C. SOCIETATEA TRANSPORT URBAN REȘIȚA S.R.L.
iniţiator: Primar – Popa Ioan
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Grilei de salarizare la S.C. SOCIETATEA TRANSPORT URBAN REȘIȚA S.R.L.
iniţiator: Primar – Popa Ioan
7. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 110/2017, privind taxele practicate de către S.C. PIEȚE REȘIȚA S.R.L.
iniţiator: Primar – Popa Ioan
8. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 6 din HCL 332/20.12.2017 privind stabilirea taxelor speciale pentru anul fiscal 2018
iniţiator: Primar – Popa Ioan
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea externalizării serviciilor de pază la obiectivele Zona Industrială – Valea Țerovei și Grădina Zoologică ”Ion Crișan” și aprobarea caietului de sarcini
iniţiator: Primar – Popa Ioan
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului de contract de închiriere a terenurilor reprezentând curți/grădini aflate în proprietatea Municipiului Reșița
iniţiator: Primar – Popa Ioan
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului de contract de închiriere a terenurilor ocupate de chioșcuri, aflate în proprietatea municipiului Reșița
iniţiator: Primar – Popa Ioan
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii/dezmembrării unei suprafețe de 12 mp. din terenul cu suprafață totală de 15824,8 mp., înscris în C.F. nr. 3722 Cîlnic, nr. Top G100/m/1/46/2/c/1/1/c, schimbarea categoriei de folosință și trecerea acestuia din domeniul public în domeniul privat al mun. Reșița și concesionarea fără licitație publică, în vederea realizării accesului suplimentar (trepte + rampă persoane cu dizabilități), str. Ineu, nr. 2, sc. A, ap. 1 către Anghel Dan
iniţiator: Primar – Popa Ioan
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii/dezmembrării suprafeței de teren de 1000 mp. din suprafața totală de 5894219,66 mp, schimbarea categoriei de folosință și concesionarea prin licitație publică a suprafeței de 1000 mp teren, localitatea Reșița, str. Funicularului FN, înscris în CF nr. 1 Reșița Română, nr. top. 1127/a/1/2/2/2/2/1/19/d/3/28/18/12/a/2/a/2/b/2/a/2/2/1/1/1/a/2, proprietatea Statului Român, pentru construire locuință familială, racorduri la utilități, împrejmuire și anexe gospodărești
iniţiator: Primar – Popa Ioan
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Municipiului Reșița cu comunele: Carașova, Forotic, Goruia, Lăpușnicu Mare, Slatina Timiș, Ticvaniu Mare, Văliug în vederea constituirii Regiei Autonome ”Ocolul Silvic Banatul Montan”, constiuirea Regiei Autonome ”Ocolul Silvic Banatul Montan” în vederea gospodăririi fondului forestier propriu al unităților administrativ-teritoriale: Carașova, Forotic, Goruia, Lăpușnicu Mare, Reșița, Slatina Timiș, Ticvaniu Mare, Văliug, și aprobarea Regulamentului activității de administrare a pădurilor în regim silvic
iniţiator: Primar – Popa Ioan
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru investiția ”Alimentare cu apă în localitățile Moniom, Secu și Cuptoare din Municipiul Reșița”
iniţiator: Primar – Popa Ioan
16. Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului cu privire la aderarea și dobândirea calității de membru asociat în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ” ACVABANAT” a Comunelor: Băuțar, Berzovia, Grădinari, Mehadia, Ticvaniu Mare, Topleț, Teregova, Răcășdia, Armeniș, Glimboca, Slatina Timiș, Zăvoi, Ezeriș, Dognecea, Lăpușnicu Mare, Lupac și Măureni
iniţiator: Primar – Popa Ioan
17. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art. 25 alin. 2 din Anexa 2 la Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ACVABANAT aprobat prin H.C.L. nr .242/2009
iniţiator: Primar – Popa Ioan
18. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Reșița a bunurilor ce au aparținut sistemului de alimentare cu energie termică (rețele termice, canale termice, puncte termice, minipuncte termice, schimbătoare de căldură, contoare termice și alte bunuri).
iniţiator: Primar – Popa Ioan
19. Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului în vederea participării la cofinanțarea proiectului ”Spriijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Caraș-Severin/Regiunea Vest în perioada 2014-2020”, Cod MySMIS 105975
iniţiator: Primar – Popa Ioan
20. Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului de principiu în vederea participării Municipiului Reșița la cofinanțarea proiectului ”Fazarea proiectului Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Caraș-Severin”
iniţiator: Primar – Popa Ioan
21. Proiect de hotărâre privind eșalonarea la plata a sumei 236.733,58 Euro, reprezentând redevență rămasă de achitat bugetului local pentru anul 2013 de către debitorul SC AQUACARAȘ SA
iniţiator: Primar – Popa Ioan
22. Proiect de hotărâre privind ratificarea sumei de 711.582,98 Euro (3.157.705,87 lei) virată de SC AQUACARAȘ pentru rate de capital și dobânzi aferente Împrumutului BEI nr. 2464 ISPA IV B contractat de Municipiul Reșița ca fiind o parte din redevența datorată bugetului local de SC AQUACARAȘ SA pentru anul 2013
iniţiator: Primar – Popa Ioan
23. Proiect de hotărâre privind mandatarea Primarului Municipiului Reșița, domnul Popa Ioan, să reprezinte interesele Consiliului Local al Municipiului Reșița în fața instanțelor de judecată și să semneze delegațiile personalului de specialitate și orice alte acte procedurale
iniţiator: Primar – Popa Ioan
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de colaborare între Municipiul Reșița și Inspectoratul Școlar Județean Caraș-Severin
iniţiatori: Primar – Popa Ioan
Viceprimar – Duruț Gabriel Dumitru
25. Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului de parteneriat între Municipiul Reșița – Direcția Generală de Învățământ, Cultură, Tineret, Sport și Culte și Serviciul Public ”Direcția de Asistență Socială” în vederea asigurării accesului la cursurile de înot pentru copiii din cadrul Centrului de Zi Maria și a Centrului de Zi ABC
iniţiatori: Viceprimar – Dacica Adrian Laurențiu
Viceprimar – Duruț Gabriel Dumitru
26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bilanțului Contabil al Asociației Reșița Europeană de sub autoritatea Consiliului Local Reșița pentru anul 2017
iniţiator: Viceprimar – Dacica Adrian Laurențiu
27. Proiect de hotărâre privind aprobarea condițiilor și a modalităților de acordare a serviciilor de îngrijire la domiciliu precum și aprobarea asociațiilor selecționate în vederea acordării unuor subvenții de la bugetul local pentru anul 2018 și a nivelului subvenției care se acordă pentru asociația selecționată
iniţiator: Viceprimar – Dacica Adrian Laurențiu
28. Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului de parteneriat între Municipiul Reșița și Universitatea ”Eftimie Murgu” în vederea asigurării procesului didactic la disciplina Teoria și metodica natației pentru un număr de 17 studenți
iniţiator: Viceprimar –Duruț Gabriel Dumitru
29. Diverse

Art. 2 – Dispoziţia se comunică:
– Prefectului şi Instituţiei Prefectului Judeţul Caraş-Severin.
– Mass-media.

P R I M A R, A V I Z AT
POPA Ioan S E C R E T A R,
BUCUR Lucian Cornel

Comentarii

comentarii