Primarul Mihai Stepanescu a convocat consilierii locali în ședință, iată ordinea de zi

Prim ResitaPrimarul Municipiului Reșița, Mihai Stepanescu, și-a chemat consilierii la ședință pentru data de 30 iulie. În sala de ședințe a primăriei se vor discuta 32 de probleme cuprinse în 32 de puncte de interes pentru comunitate.
InfoCs vă prezintă oridinea de zi a ședinței aleșilor locali, a celor pe care noi, reșițenii i-am trimis în forul local să ne reprezinte interesele. Nu uitați că în conformitatea cu legea, aceste ședințe sunt publice și la ele poate participa ,,tât natul” adică reșițeanul interesat de mersul urbei lui și activitatea celor pe care i-a ales.
R O M Â N I A
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
MUNICIPIUL REŞIŢA
P R I M A R

DISPOZIŢIA Nr. 1460
DIN 23 IULIE 2013
privind convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară

Primarul Municipiului Reşiţa,
În temeiul art. 39 alin. 1, art. 68 alin. 1, art. 115 alin. 1 lit. a), alin. 2 şi alin. 6 ale Legii nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
D I S P U N E:

Art.1. – Se convocă Consiliul Local al Municipiului Reşiţa în şedinţa ordinară din data de 30 iulie 2013, ora 1400 la Sala de şedinţe a Primăriei Municipiului Reşiţa, parter, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei Bugetului Local pentru trimestrul II 2013.
iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU
2. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Serviciului Public – „Direcţia pentru Întreţinerea şi Repararea Patrimoniului Consiliului Local, Serviciul de Iluminat Public şi Deszăpezire“.
iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism P.U.D. „Construire casă P+E“, în municipiul Reşiţa, Dealul Lupacului.
iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU
4. Proiect de hotărâre privind completarea art. 1 din H.C.L. nr. 149/2013 privind împuternicirea conducătorilor Serviciilor Publice / Instituţiilor Publice de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Reşiţa şi ai Societăţilor Comerciale în care Consiliul Local este acţionar majoritar, să includă în contractele de închiriere/concesiune/comodat o serie de clauze utile municipalităţii.
iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU
5. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 170/10.07.2013 privind constituirea comisiei care va proceda la analizarea şi stabilirea cuantumului taxei pe eveniment, respectiv modul de încasare a taxelor pentru evenimentele desfăşurate în Municipiul Reşiţa.
iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu ordinea de prioritate a persoanelor care au acces la repartizarea unei locuinţe din fondul locativ de stat în anul 2013.
iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu ordinea de prioritate a persoanelor care au acces la locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în anul 2013.
iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale de prioritate a persoanelor care au acces la repartizarea unei locuinţe sociale în anul 2013.
iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU
9. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică a apartamentului nr. 1 din imobilul situat administrativ în Reşiţa, str. Paul Iorgovici nr. 34, precum şi a terenului aferent, înscris în CF nr. 38247-C1-U9 Reşiţa, Cad:3301-C1-UI, nr. top. 271/a/2)/s/ap.I.
iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU
10. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie a terenului în suprafaţă de 59 mp identificată în C.F. nr. 40195 Reşiţa, nr. top R208/26/1/b/1/2/a/1/3/a, cad. 3982 în vederea extinderii construcţiei existente din Reşiţa, str. Pandurilor, nr. 37, pentru construire garaj cu 2 boxe şi scară exterioară către domnul Şandru Bogdan.
iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU
11. Proiect de hotărâre privind rectificarea numărului de C.F. 33794 Reşiţa şi a numărului topografic 1352/2 prevăzute la art. 1 şi art. 2 a H.C.L. nr. 125/16.05.2012 privind darea în folosinţă gratuită a unui teren în suprafaţă de 423 mp situat în Reşiţa Al. Gugu F.N. Bisericii Penticostale nr. 4 Reşiţa, în sensul înscrierii numărului de C.F. 40279 Reşiţa şi nr. top 1355/2/2-Câlnic.
iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU
12. Proiect de hotărâre privind însuşirea preţului adjudecat la licitaţia publică din data de 18.06.2013 pentru achiziţionarea de către Serviciul Public – „Direcţia pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat al Municipiului Reşiţa“ a bunului imobil teren/construcţii în suprafaţă de 177 mp – 109,18 mp suprafaţă construiră denumiră „Pompe funebre“ situat în Reşiţa, str. Gratz, nr. 6A de la S.C. PRESCOM S.A. prin lichidator judiciar SCP TUDOR & ASOCIAŢII SPRL.
iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Protocol de Colaborare între Municipiul Reşiţa prin Primar şi Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Caraş-Severin.
iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare încheiat între Municipiul Reşiţa şi Radio România Reşiţa, conform anexei.
iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare încheiat între Municipiul Reşiţa şi S.C. EVENTS Management Company S.R.L.
iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Protocol de Colaborare între Municipiul Reşiţa prin Primar şi Şcoala cu clasele I – VIII Nr. 2 Reşiţa.
iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU
17. Proiect de hotărâre privind constatarea existenţei mandatului Primarului Municipiului Reşiţa de a contesta în instanţă formele de executare silită începute de S.C. „Nord Vest Trade“ împotriva Consiliului Local al Municipiului Reşiţa.
iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU
18. Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulată de către domnul COMANICI PETRU împotriva H.C.L. nr. 78/2009 privind interzicerea expunerii spre vânzare a vehiculelor pe domeniul public sau privat al Municipiului Reşiţa.
iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reşiţa în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 77/2013.
iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii al Serviciului Public „Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Reşiţa, fără personalitate juridică de sub autoritatea Consiliului Local în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 77/2013.
iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU
21. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a Statului de funcţii al Serviciului Public „Direcţia Impozite şi Taxe“.
iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcţii al Serviciului Public „Direcţia de Asistenţă Socială“ Reşiţa de sub autoritatea Consiliului Local.
iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a Statului de funcţii al Instituţiei Publice: „Clubul Sportiv Municipal Şcolar Reşiţa“, cu personalitate juridică din subordinea Consiliului Local, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 77/2013.
iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU
24. Proiect de hotărâre privind modificarea Art. 1, Art. 4 şi Art. 5 din H.C.L. nr. 180/25.09.2012 privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, al Serviciului Public „Direcţia de Asistenţă Socială“, al Serviciului Public „Direcţia Impozite şi Taxe“, al Serviciului Public „Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă“, al Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Reşiţa, al Serviciului Public „Direcţia pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat al municipiului Reşiţa“ şi al Direcţiei „Poliţia Locală“ pentru anul 2013.
iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU
25. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului Flood Prevention – For Better Life Quality finanţat în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră România – Republica Serbia şi a contribuţiei locale de 2% din costurile totale eligibile ale proiectului.
iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU
26. Proiect de hotărâre privind încheierea unui acord de parteneriat şi a contractului cadru de furnizare mobilier urban cu Rainbow Company Production S.R.L.
iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU
27. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea art. 3 alin. 1 şi alin. 2 din H.C.L. nr. 154/2013.
iniţiatori: Primar – Mihai STEPANESCU
Viceprimar – Ioan CRINA
28. Informarea nr. 8687/03.07.2013 a Serviciului Public – „Direcţia de Asistenţă Socială“ cu privire la organizarea şi funcţionarea creşelor, înregistrată la Registratura Generală a Consiliului Local al Municipiului Reşiţa cu nr. 13834/09.07.2013.

29. Informarea Serviciului Public „Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă“ cu privire la incendiul produs la „căsuţa nr. 7“, Centrul Civic, înregistrată la Registratura Generală a Consiliului Local al Municipiului Reşiţa cu nr. 13313/03.07.2013.

30. Adresa nr. 1181/26.06.2013 a S.C. CET 2010 Reşiţa S.R.L. cu privire la întreruperea temporară a activităţii între S.C. CET 2010 Reşiţa S.R.L, şi sindicatul Liber Independent CET Reşiţa, înregistrată la Registratura Generală a Consiliului Local al Municipiului Reşiţa cu nr. 12784/26.06.2013.

31. Adresa nr. 9387/26.06.2013 a Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe cu privire la întocmirea documentaţiilor cadastrale pentru unităţile locative din Zona Bazar, Aleea Daliilor tr.1+2 şi Zona Teatrul de Vară, înregistrată la Registratura Generală a Consiliului Local al Municipiului Reşiţa cu nr. 12997/01.07.2013.

32. Diverse.

Art. 2 – Dispoziţia se comunică :
· Prefectului şi Instituţiei Prefectului Judeţul Caraş-Severin
· Mass-media.

P R I M A R,
Mihai STEPANESCU A V I Z A T
S E C R E T A R,
Lucian Cornel BUCUR

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Un comentariu la „Primarul Mihai Stepanescu a convocat consilierii locali în ședință, iată ordinea de zi

  • 25 iulie 2013 la 12:59
    Permalink

    53. Informarea nr. 910/17.01.2012 a Biroului Juridic, Aplicarea Legilor Proprietăţii şi Contencios Administrativ privind dosarul nr. 2886/115/2011 – S.C. PRESCOM S.A. Reşiţa şi dosarul nr. 3710/115/2011 – S.C. CET ENERGOTERM S.A.

Comentariile sunt închise.