Primarul orasului Ioan Popa, convoacă Consiliul Local în şedinţă ordinară

DISPOZIŢIA Nr.   1688

DIN 21.09.2018

privind convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară

Primarul Municipiului Reşiţa,

 

În temeiul art. 39 alin. 1, art. 68 alin. 1, art. 115 alin. 1 lit. a), alin. 2 şi alin. 6 ale Legii nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

D I S P U N E:

 

          Art.1. – Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Reşiţa în şedinţa ordinară din data de 26 septembrie 2018, ora 14.00 la Sala de şedinţe a Primăriei Municipiului Reşiţa, parter, cu următoarea

 

ORDINE DE ZI:

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Reșița pe anul 2018

                                                                        iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune, a casării și valorificării bunurilor propuse la casare cu ocazia inventarierii anuale a patrimoniului public și privat al municipiului Reșița pe anul 2017

                                                                        iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții ale Serviciului – ”Direcția pentru Întreținerea și Repararea Patrimoniului Consiliului Local, Serviciul de Iluminat Public și Deszăpezire”

                                                                                    iniţiator: Primar – Popa Ioan  

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de colaborare între Municipiul Reșița și Asociația Bike Attack Reșița

                                                                                        iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 142/2017 privind aprobarea organizării Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și a Regulamentului de Funcționare al acesteia, cu modificările și completările ulterioare

iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Local nr. 280 din 27.07.2018 privind aprobarea modificării și completării anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 72 din 23.03.2014 privind aprobarea criteriilor de atribuire a locuințelor de serviciu pentru personalul angajat în cadrul aparatului de specialitate al Primarului și serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Reșița, precum și regulamentul de atribuire a locuințelor de serviciu pentru personalul angajat în cadrul aparatului de specialitate al Primarului serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Reșița

iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea/dezlipirea, schimbarea categoriei de folosință și atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Reșița a suprafeței de teren de 235 mp, în vederea intabulării în Cartea Funiciară

iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii/dezmembrării suprafeței de 149 mp., din terenul cu suprafața de 12359 mp. înscris în C.F. nr. 2273 Reșița Română, nr. top. R.200/3/52/h/11/a/1/c/a/1/1, schimbarea categoriei de folosință și trecerea suprafeței de 149 mp. din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Reșița, teren situat pe str. Nalbelor nr.11, Reșița

iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii/dezmembrării suprafeței de 608 mp., din terenul cu suprafața de 3777,28 mp. înscris în C.F. nr. 3701 Reșița Română, nr. top. R201/m/18/3/b/2/2/3/1/b, schimbarea categoriei de folosință și trecerea suprafeței de 608 mp. din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Reșița, teren situat pe str. Petru Maior nr. 47, Reșița în vederea cumpărării terenului

iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii/dezmembrării suprafeței de 336 mp, din terenul cu suprafață de 402253,92 mp, înscris în C.F. nr. 1989 Reșița Română, nr. top. 979/a/9/22/1/1/a/3/2/5/2/3/a/2/2/c/1/b/1/a/2/1, nr. cad. 5584, schimabrea categoriei de folosință și trecerea suprafeței de 336 mp. din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Reșița, teren situat pe str. Petru Maior F.N., Reșița în vederea cumpărării terenului

iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art. 2.1. din anexele 1 și 2 la H.C.L. nr. 321/28.11.2017 privind Aprobarea acordului de colaborare încheiat între Municipiul Reșița și Centrul Școlar de Educație ”Primăvara” Reșița și între Municipiul Reșița și Asociația Cărășană Sindromul Down Reșița pentru acces gratuit în cadrul proiectului ”Inițiere înot pentru copii cu dizabilități” în incinta Complexului Municipal de Sport și sănătate ”Ioan Schuster”, respectiv bazinul de înot conform anexă 1 și 2

iniţiator: Viceprimar – Duruț Gabriel Dumitru

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Regulamentului de Organizare și Funcționare a Instituției Publice ”Clubul Sportiv Municipal Școlar” Reșița, cu modificările și completările ulterioare

iniţiator: Viceprimar – Dacica Adrian Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de asistenți personali și a numărului de indemnizații lunare acordate persoanelor cu handicap grav, pentru anul 2018

iniţiator: Viceprimar – Dacica Adrian Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor și a modalității de închiriere pentru Cantina Municipală Reșița în cazul organizării de evenimente cultural-artistice, educaționale și festive

iniţiator: Viceprimar – Dacica Adrian Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea ca elevii din ciclul gimnazial (clasa V-VIII) care au domiciliul pe raza municipiului Reșița și care sunt cazați în internat să beneficieze de serviciile oferite de Cantina Municipală Reșița

iniţiator: Consilier local –Sabo Mirel

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei 3 din H.C.L. nr. 267/2018 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Planului de achiziții, pentru anul 2018, la S.C. PIEȚE REȘIȚA S.R.L.

iniţiator: Consilier local –Chivari Silvia Mihaela

 1. Diverse

 

 

Art. 2 – Dispoziţia se comunică:

 • – Prefectului şi Instituţiei Prefectului Judeţul Caraş-Severin.
 • – Mass-media.

 

            P R I M A R,                                                                            A V I Z AT

              POPA Ioan                                                     S E C R E T A R,  BUCUR Lucian Cornel

                                                                                      

Comentarii

comentarii