Primarul Resitei, Ioan Popa, convoaca consilierii locali la sedinta

DISPOZIŢIA Nr. 2341 DIN 20.10.2016

privind convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară

Primarul Municipiului Reşiţa,

În temeiul art. 39 alin. 1, art. 68 alin. 1, art. 115 alin. 1 lit. a), alin. 2 şi alin. 6 ale Legii nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

D I S P U N E:

Art.1. – Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Reşiţa în şedinţa ordinară din data de 24 octombrie 2016, ora 14, la Sala de şedinţe a Primăriei Municipiului Reşiţa, parter, cu următoarea
ORDINE DE ZI:
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Reșița pe anul 2016.
iniţiator: Primar – Popa Ioan
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției Bugetului Local pentru trimestrul III 2016.
iniţiator: Primar – Popa Ioan
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reșița.
iniţiator: Primar – Popa Ioan
4. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al Serviciului Public ”Direcția de Asistență Socială” de sub autoritatea Consiliului Local Reșița.
iniţiator: Primar – Popa Ioan
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții al Serviciului Public ”Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență”, fără personalitate juridică, de sub autoritatea Consiliului Local.
iniţiator: Primar – Popa Ioan
6. Proiect de hotărâre privind modificarea Art.1 H.C.L. nr. 275/27.10.2015 privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, al Serviciului Public ”Direcția de Asistență Socială”, al Serviciului Public ”Direcția Impozite și Taxe”, al Serviciului Public ”Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență”, al Serviciului Public ”Direcția pentru Administrarea Domeniului Public și Privat al municipiului Reșița” și al Serviciului Public „Direcția Poliția Locală” pentru anul 2016.
iniţiator: Primar – Popa Ioan
7. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr.1 și nr. 3 la H.C.L. nr. 69/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare, funcționare și desfășurare a serviciului de transport în regim de taxi și de închiriere pe raza municipiului Reșița, cu modificările și completările ulterioare.
iniţiator: Primar – Popa Ioan
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea radierii dreptului de administrare în favoarea Întreprinderii Județene de Gospodărie Comunală și Locativă Caraș-Severin asupra imobilului casă nr.c.425 și asupra terenului de 660 mp înscris în C.F. nr. 40242 Reșița nr.top 187/a/6/1/812/8/67, situat în Reșița Cartier Doman nr. 203 și instituirea dreptului de administrare în favoarea Consiliului Local al Municipiului Reșița.
iniţiator: Primar – Popa Ioan
9. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei la HCL nr. 210/25.08.2015, privind actualizarea listei străzilor și aprobarea nomenclatorului stradal.
iniţiator: Primar – Popa Ioan
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor activității de deszăpezire, aplicate de către Serviciul Public –”Direcția pentru Întreținerea și Repararea Patrimoniului Consiliului Local, Serviciul de Iluminat Public și Deszăpezire”.
iniţiator: Primar – Popa Ioan
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii la nivelul Municipiului Reșița a unei Autorități Urbane.
iniţiator: Primar – Popa Ioan
12. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al municipiului Reșița în adunarea generală a acționarilor la S.C. ”AQUACARAȘ” S.A. în persoana domnului/doamnei________________.
iniţiator: Primar – Popa Ioan
13. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art.1 din H.C.L. nr. 192/15.07.2016 privind stabilirea normativelor proprii pentru consumul lunar de carburanți pentru autovehiculele aflate în dotarea proprie a unității administrativ teritoriale Municipiul Reșița.
iniţiator: Primar – Popa Ioan
14. Proiect de hotărâre pentru rectificarea erorii materiale cuprinse în Anexa nr. 2, la Hotărârea Consiliului Local nr. 177 din 19 Mai 2016 privind concesionarea prin licitație publică a suprafeței de 250 mp, teren situat în Reșița, Dealul Crucii, înscris în CF nr. 1 Reșița Română, nr. top 259/a/11/a/1/2/k/2/2/145/5/7/1/2/2/b/2/2/6/6/6/5/6/4 proprietate tabulară a Statului Român, zona IV, pentru construire stație de bază pentru servicii de comunicații electronice.
iniţiator: Primar – Popa Ioan
15. Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulată de către E-ON Distribuție România S.A.
iniţiator: Primar – Popa Ioan
16. Proiect de hotărâre privind scoaterea din domeniul public și trecerea în domeniul privat al municipiului Reșița și concesionarea fără licitație publică a terenului în suprafață de 12 mp, identificat în C.F. nr. 1750 Reșița Română, nr. top R.207/29/1/1/f în vederea realizării accesului suplimentar (trepte + rampă persoane cu dizabilități), str. Horea, bl. A3 către Secășan George Marius.
iniţiator: Primar – Popa Ioan
17. Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului pentru începerea procedurilor legale de realizare a sistemului informațional specific domeniului imobiliar-edilitar și băncilor de date urbane la nivelul intravilanului Municipiului Reșița, respectiv pregătirea documentațiilor necesare procedurilor de achiziționare a serviciilor de înregistrare sistematică ce urmează a fi inițiat de Municipiul Reșița.
iniţiator: Primar – Popa Ioan
18. Proiect de hotărâre privind solicitarea transmiterii imobilului 2905 Reșița, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al Municipiului Reșița și administrarea Consiliului Local al Municipiului Reșița.
iniţiator: Primar – Popa Ioan
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr. 1 la Convenția de Parteneriat încheiată între Municipiul Reșița, Asociația Reșița Europeană pe de o parte și Asociația Handbal Club ”Adrian Petrea” pe de altă parte.
iniţiator: Primar – Popa Ioan
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Constitutiv al Societății ”TRANSPORT URBAN RESIȚA” S.A.
iniţiator: Primar – Popa Ioan
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea ajustării tarifelor practicate pentru prestarea activităților de măturat, spălat, stropire, întreținere a căilor publice și de salubrizare a parcărilor și a zonelor verzi amenajate în municipiul Reșița de către S.C. Supercom S.A. în baza contractului nr. 23776 din 17.12.2013.
iniţiator: Primar – Popa Ioan
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism P.U.D. MAGAZIN RETAIL, în municipiul Reșița, Bd. Revoluția din Decembrie, nr. 1, (zona CET).
iniţiator: Primar – Popa Ioan
23. Proiect de hotărâre privind desemnarea a trei consilieri locali pentru a participa la adunările sătești convocate de primar, în vederea alegerii delegatului sătesc.
iniţiatori: Primar – Popa Ioan
consilier local – Popescu Hadrian Constantin
24. Diverse.

Art. 2 – Dispoziţia se comunică:
– Prefectului şi Instituţiei Prefectului Judeţul Caraş-Severin.
– Mass-media.

P R I M A R, A V I Z AT
POPA Ioan S E C R E T A R,
BUCUR Lucian Cornel

Primarul Municipiului Reşiţa, în temeiul art. 39 alin. 1, art. 68 alin. 1, art. 115 alin. 1 lit. a), alin. 2 şi alin. 6 ale Legii nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

D I S P U N E:

Art.1. – Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Reşiţa în şedinţa ordinară din data de 24 octombrie 2016, ora 14, la Sala de şedinţe a Primăriei Municipiului Reşiţa, parter, cu următoarea

Ordine de zi

cl1

cl2

cl3

cl4

cl5

cl6

Comentarii

comentarii