Administratie

Probleme urgente pe ordinea de zi a Sedintei Consiliului Local Resita

DISPOZIŢIA Nr.14 DIN 6 IANUARIE 2017 privind convocarea Consiliului Local în şedinţă extraordinară

Primarul Municipiului Reşiţa,

În temeiul art. 39 alin. 2, art. 68 alin. 1, art. 115 alin. 1 lit. a) şi alin. 2 ale Legii nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

D I S P U N E:

Art.1. – Se convoacă în şedinţă extraordinară Consiliul Local al Municipiului Reşiţa în data de 9 ianuarie 2017, ora 1400, la Sala de şedinţe a Primăriei Municipiului Reşiţa, parter, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare înregistrat la 30.12.2016.
iniţiator: Primar – Popa Ioan

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea de vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru secţiunea de dezvoltare până la aprobarea bugetului pe anul 2017.
iniţiator: Primar – Popa Ioan

Art. 2. – Dispoziţia se comunică:

– Prefectului şi Instituţiei Prefectului Judeţul Caraş-Severin.

P R I M A R, A V I Z AT
POPA Ioan S E C R E T A R,
BUCUR Lucian Cornel

Comentarii

comentarii