Sedinta ordinara a Consilului Local Resita

DISPOZIŢIA Nr. 1689 DIN 27.10.2017 privind convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară

Primarul Municipiului Reşiţa,

În temeiul art. 39 alin. 1, art. 68 alin. 1, art. 115 alin. 1 lit. a), alin. 2 şi alin. 6 ale Legii nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

D I S P U N E:

Art.1. – Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Reşiţa în şedinţa ordinară din data de
31 octombrie 2017, ora 14.00 la Sala de şedinţe a Primăriei Municipiului Reşiţa, parter, cu
următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotărâre prin care se ia act de demisia domnului Boru Mihail Iliuță din funcția de
administrator unic la S.C. SALTRANS VEST S.R.L. REȘIȚA
iniţiator: Consilier local – Sabo Mirel
2. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local
iniţiator: Primar – Popa Ioan
3. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local domnului Boru Mihail Iliuță
iniţiator: Primar – Popa Ioan
4. Proiect de hotărâre privind completarea componenței Consiliui Local al Muncipiului Reșița cu
domnul Boru Mihail Iliuță
iniţiator: Primar – Popa Ioan
5. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 pct. 3 din H.C.L. nr. 190/2016 privind constituirea
comisiilor de specialitate ale Consiliului Local, modificată și completată
iniţiator: Primar – Popa Ioan
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției Bugetului Local la 30.09.2017
iniţiator: Primar – Popa Ioan
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2017 la
S.C. „TERMO SERV CET” S.R.L.
iniţiator: Primar – Popa Ioan
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PLAN URBANISTIC ZONAL
CONSTRUIRE HYPERMARKET KAUFLAND P+1EP ȘI CONSTRUCȚII ANEXE
CONTAINER BUFET IMBISS, POST TRAFO, BAZIN REZERVĂ INCENDIU,
AMENAJĂRI EXTERIOARE INCINTĂ (PLATFORMĂ PARCARE, SPAȚII VERZI,
DRUMURI, TROTUARE), ACCESE RUTIERE ȘI PIETONALE ȘI RACORDURI LA
DRUMURILE PUBLICE, ÎMPREJMUIREA TERENULUI, ORGANIZARE ȘANTIE,
BRANȘARE LA UTILITĂȚI ȘI REȚELE INSTALAȚII, BARIRE ACCES AUTO
CLIENȚI
iniţiator: Primar – Popa Ioan
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței comisiei de atribuire autorizații taxi rămase
disponibile în Municipiul Reșița
iniţiator: Primar – Popa Ioan
10. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 alin. 2 din HCL 230/26.09.2017 cu
modificările și completările ulterioare
iniţiator: Primar – Popa Ioan
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea de dezmembrării/dezlipirii suprafeței de 55 mp.,din
terenul cu suprafață totală de 5611 mp. înscris în CF. 2303 cu nr. top R210/18/2/6/2,
schimbarea categoriei de folosință și transmiterea acesteia în folosință gratuită Bisericii
Baptiste nr. 1 din Reșița în vederea construirii unei scări exterioare de evacuare în caz de
incendiu
iniţiator: Primar – Popa Ioan
12. Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 36/28.02.2017 privind aprobarea
taxelor și a tarifelor activității de administrare cimitire și pompe funebre aplicate de către
Serviciul Public –”Direcția pentru Întreținerea și Repararea Patrimoniului Consiliului
Local, Serviciul de Iluminat Public și Deszăpezire”
iniţiator: Primar – Popa Ioan
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al
Serviciului Public – ”Direcția pentru Întreținerea și Repararea Patrimoniului Consiliului
Local, Serviciul de Iluminat Public și Deszăpezire”
iniţiator: Primar – Popa Ioan
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea categoriilor de persoane beneficiare pentru
serviciile oferite de Cantina Municipală Reșița
Inițiator: Viceprimar – Dacica Adrian Laurențiu
15. Diverse
Art. 2 – Dispoziţia se comunică:
– Prefectului şi Instituţiei Prefectului Judeţul Caraş-Severin.
– Mass-media.

P R I M A R, A V I Z AT
POPA Ioan

S E C R E T A R,
BUCUR Lucian Cornel

Comentarii

comentarii