Maine, sedinta de Consiliu Local cu 29 de puncte pe ordinea de zi

DISPOZIŢIA Nr. 1043 DIN 22.06.2018 privind convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară

Primarul Municipiului Reşiţa,

În temeiul art. 39 alin. 1, art. 68 alin. 1, art. 115 alin. 1 lit. a), alin. 2 şi alin. 6 ale Legii nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

D I S P U N E:

Art.1. – Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Reşiţa în şedinţa ordinară din data de 27 iunie 2018, ora 14.00 la Sala de şedinţe a Primăriei Municipiului Reşiţa, parter, cu următoarea
ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Reșița pe anul 2018
iniţiator: Primar – Popa Ioan
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr. 1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în Municipiul Reșița nr. 61305/20.12.2017
iniţiator: Primar – Popa Ioan
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului Public – ”Direcția pentru Întreținerea și Repararea Patrimoniului Consiliului Local, Serviciul de Iluminat Public și Deszăpezire”, aprobat prin H.C.L. nr. 315/28.11.2017
iniţiator: Primar – Popa Ioan
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucărilor de Intervenție pentru investiția ”Modernizare pietonală în zona dalei urbane centrale a Reșiței – Legătura pietonală între stațiile viitorului traseu al tramvaiului”
iniţiator: Primar – Popa Ioan
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucărilor de Intervenție pentru investiția ”Amenajare piste de biciclete și alei pietonale pe străzile de legătură dintre arterele majore de circulație B-dul Revoluția din Decembrie –B-dul A.I. Cuza, pentru acces la stațiile de transport în comun”
iniţiator: Primar – Popa Ioan
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea investiției și a cofinanțării locale pentru Proiectul ”Grădiniță cu Program normal cu 3 săli de grupă în municipiul Reșița, jud. Caraș-Severin” – Proiect 1/4/2018, Contract nr. 368/2018 lotul 4
iniţiator: Primar – Popa Ioan
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public în municipiul Reșița
iniţiator: Primar – Popa Ioan
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea formei de gestiune a serviciului de iluminat public din municipiul Reșița
iniţiator: Primar – Popa Ioan
9. Proiect de hotărâre privind deplasării a 2 persoane în Olanda pentru achiziția unor utilaje
iniţiator: Primar – Popa Ioan
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea transferului autovehicului electric marca Renault ZOE LIFE Z.E. 40 cu nr. de identificare VF1AGVYF358425390 și nr de înmatriculare CS – 07 – YPH aflat în dotarea proprie a unității administrativ teritoriale Municipiul Reșița către Clubul Sportiv Municipal Școlar Reșița
iniţiator: Primar – Popa Ioan
11. Proiect de hotărâre privind declararea drept locuințe de necesitate și locuințe de serviciu a unor unități locative
iniţiator: Primar – Popa Ioan
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii/dezmembrării suprafeței de 672 mp, din terenul cu suprafața de 402253,92 mp, înscris în C.F. nr. 1989 Reșița Română, nr. top 979/a/9/22/1/1/a/3/2/5/2/3/a/2/2/c/1/b/1/a/2/1, Nr. Cad: 5584 și schimbarea categoriei de folosință, teren situat pe str. Iosif Velceanu nr. 3, Reșița în vederea cumpărării
iniţiator: Primar – Popa Ioan
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii/dezmembrării suprafeței de 1000 mp, din terenul suprafață de 137 ha 2227,56 mp, înscris în C.F. nr. 811 Cuptoare – Secul, nr. top. 93/a/5/18/a/49/5/1/b/a/1/2/a, nr. cad. 2355, schimbarea categoriei de folosință și trecerea suprafeței de 1000 mp. din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Reșița, teren situat în Reșița, Cartier Cuptoare, str. Principală nr. 156, în vederea cumpărării terenului
iniţiator: Primar – Popa Ioan
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii/dezmembrării suprafeței de 396 mp, din terenul cu suprafață de 2761155,3 mp, înscris în C.F. nr. 7 Cîlnic, nr. top. 285/b/2/a/2/- – /b/1/a/1/a/1/b/1/2/2/b/3/1/2/b/2/b/1/2/b/1/a/2/2/b/1/a/2/1/b/b/2/2/a/1, nr. cad. 6184 domeniul privat al Municipiului Reșița și schimbarea categoriei de folosință, teren situat pe str. Cîlnic, Reșița, în vederea cumpărării terenului
iniţiator: Primar – Popa Ioan
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii/dezmembrării suprafeței de 136 mp, din terenul cu suprafață de 2747698,3 mp. înscris în C.F. nr. 7 Cîlnic, nr. top. 285/b/2/a/2/- – /b/1/a/1/a/1/b/1/2/2/b/3/1/2/b/2/b/1/2/b/1/a/2/2/b/1/a/2/1/b/b/2/2/a/1, nr. Cad: 6184, schimbarea categoriei de folosință, teren situat pe B-dul Republicii nr. 100, Reșița, în vederea cumpărării terenului
iniţiator: Primar – Popa Ioan
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii/dezmembrării suprafeței de 63 mp, din terenul cu suprafața de 3097 mp, înscris în C.F. nr. 4845 Reșița Română, nr. top. R201/K/4/9/2/b/1 Nr. Cad: 5599, schimbarea categoriei de folosință și trecerea suprafeței de 63 mp, din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Reșița, teren situat pe str. Panseluței nr. 2, Reșița în vederea cumpărării terenului
iniţiator: Primar – Popa Ioan
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii/dezmembrării suprafeței de teren de 50 mp. din suprafața totală de 178097,49 mp, situat în localitatea Reșița, str. Mociur F.N., teren înscris în CF nr. 597 Reșița Română, nr. top.
259/a/b/a/a/a/a/b/a/1 1/16/c/b/2/b/2 pășune nr. cad. 6252
/8/4/1/1/1/1/1/1/a/
proprietatea extratabulară a Municipiului Reșița, schimbarea categoriei de folosință și concesionarea prin licitație publică a suprafeței de 50 mp, pentru construire împrejmuire și copertină
iniţiator: Primar – Popa Ioan
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii/dezmembrării suprafeței de 50 mp, din terenul cu suprafață de 3043 înscris în C.F. nr. 4845 Reșița Română, nr. top. R201/K/4/9/2/b/1 nr. cad. : 5599, schimbarea categoriei de folosință și trecerea suprafaței de 50 mp. din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Reșița, teren situat pe str. Nicolae Bălcescu nr. 8 Reșița, în vederea cumpărării terenului
iniţiator: Primar – Popa Ioan
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii/dezmembrării suprafeței de 122 mp. din terenul cu suprafață de 3043 înscris în C.F. nr. 4845 Reșița Română, nr. top. R201/K/4/9/2/b/1 nr. cad. : 5599, schimbarea categoriei de folosință și trecerea suprafaței de 122 mp. din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Reșița, teren situat pe str. Lalelelor, nr. 1, Reșița, în vederea cumpărării terenului
iniţiator: Primar – Popa Ioan
20. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art. 1, art. 2 din H.C.L. nr. 97/28 aprilie 2017, privind trecerea în doemniul public al Municipiului Reșița a imobilului ”Hală Centrală Reșița” situat administrativ în Reșița, Piața Reșița Sud, str. Horea și darea în administrare, pe o perioadă de 10 ani, către S.C. Piețe Reșița S.R.L., sociatate ce desfășoară servicii de utilitate publică
iniţiator: Primar – Popa Ioan
21. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea/dezlipirea și schimbarea categoriei de folosință a unor terenuri în vederea înscrierii provizorii și atestarea apartenenței acestora la domeniul public al Municipiului Reșița
iniţiator: Primar – Popa Ioan
22. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea/dezlipirea și schimbarea categoriei de folosință a unor terenuri ce aparțin domeniului public al Municipiului Reșița în vederea intabulării în Cartea Funciară
iniţiator: Primar – Popa Ioan
23. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea/dezlipirea și schimbarea categoriei de folosință a unor terenuri ce aparțin domeniului public al Municipiului Reșița situate în Cartierul Doman și intabularea în Cartea Funciară
iniţiator: Primar – Popa Ioan
24. Proiect de hotărâre privind înscrierea provizorie în Cartea Funciară a aparteneței la domeniul public al Municipiului Reșița a imobilului denumit ”Depou Tramvaie” înscris în C.F. 32298 Reșița, situat administrativ în Reșița, B-dul Republicii nr. 29, jud. Caraș-Severin
iniţiator: Primar – Popa Ioan
25. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării Art. 1 la H.C.L. nr. 302/06.11.2017 privind inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Reșița
iniţiator: Primar – Popa Ioan
26. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de imobile- terenuri între Municipiul Reșița prin Administrator Consiliul Local al Municipiului Reșița și SC CODA SERV și însușirea rapoartelor de evaluare
iniţiator: Primar – Popa Ioan
27. Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile nr. 48936/11.06.2018 formulată împotriva H.C.L. nr. 88 din 27/.03.2018 privind aprobarea modelului de contract de închiriere a terenurilor ocupate de chioșcuri aflate în proprietatea Municipiului Reșița
iniţiator: Primar – Popa Ioan
28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Mediere nr. 60/18.06.2018 închiat de către Casa de Mediere „Acord Bloc 800” între Municipiul Reșița și S.C. AVM PROJECT INVEST SRL (fostă SC ECO-BAU PARC SRL) în vederea încetării contractului de concesiune nr. 14261/17.10.2011
iniţiator: Primar – Popa Ioan

29. Diverse

Art. 2 – Dispoziţia se comunică:
– Prefectului şi Instituţiei Prefectului Judeţul Caraş-Severin.
– Mass-media.

P R I M A R, A V I Z AT
POPA Ioan S E C R E T A R,
BUCUR Lucian Cornel

Comentarii

comentarii