Maine, sedinta de Consiliu Local la Resita cu 25 de puncte pe ordinea de zi

DISPOZIŢIA Nr. 211

DIN 23.02.2018

privind convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară

Primarul Municipiului Reşiţa,

În temeiul art. 39 alin. 1, art. 68 alin. 1, art. 115 alin. 1 lit. a), alin. 2 şi alin. 6 ale Legii nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

D I S P U N E:

 

          Art.1. – Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Reşiţa în şedinţa ordinară din data de 27 februarie 2018, ora 14.00 la Sala de şedinţe a Primăriei Municipiului Reşiţa, parter.

 

ORDINE DE ZI:

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind acordarea finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al municipiului Reșița, pentru proiectele de activitate sportivă

iniţiator: Primar – Popa Ioan      

                    

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului anual și anunțului de participare al finanțărilor nerambursabile de la bugetul Consiliului Local al Municipiului Reșița pentru proiectele de activitate sportivă, pe anul 2018

iniţiator: Primar – Popa Ioan         

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului funcțiilor de demnitate publică alese și a statelor de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reșița

iniţiator: Primar – Popa Ioan       

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statelor de funcții, precum și a Regulamentului de organizare și funcționare, ale Serviciului Public Comunitar de Evidența Persoanelor al Municipiului Reșița, fără personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al municipiului Reșița

iniţiator: Primar – Popa Ioan      

                    

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statelor de funcții ale Serviciului Public ”Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență” Reșița, fără personalitate juridică, de sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Reșița

iniţiator: Primar – Popa Ioan        

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statelor de funcții ale Serviciului Public ”Direcția de Asistență Socială”, instituție publică aflată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Reșița

iniţiator: Primar – Popa Ioan     

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Instituției Publice:”Clubul Sportiv Municipal Școlar Reșița”, cu personalitate juridică din subordinea Consiliului Local

iniţiator: Primar – Popa Ioan   

  

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Grila de Salarizare a Societății Comerciale Termo Serv CET SRL Reșița

iniţiator: Primar – Popa Ioan         

                     

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Art. 4 din Anexa aprobată prin HCL nr. 122/2013 cu modificările și completările ulterioare, prin extinderea obiectului de activitate, al Societății Comerciale ”TERMO SERV CET” SRL

iniţiator: Primar – Popa Ioan    

                      

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Grilei de salarizare la S.C. PIEȚE REȘIȚA S.R.L

iniţiator: Primar – Popa Ioan        

                 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru avizarea lucrărilor de intervenție aferentă obiectivului de investiții ”Amenajare parcări Aleea Romaniței, Municipiul Reșița”

iniţiator: Primar – Popa Ioan       

                       

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune, casarea, valorificarea și radierea din circulație a autoturismului DACIA LOGAN cu numărul de înmatriculare CS 22 PMR aflat în proprietatea Instituției Publice: „Clubul Sportiv Municipal Școlar Reșița”, cu personalitate juridică din subordinea Consiliului Local

iniţiator: Primar – Popa Ioan     

                        

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii/dezmembrării suprafeței de 54 mp, din terenul cu suprafață de 3097 mp. înscris în C.F. nr. 4845 Reșița Română, nr. top. R201/K/4/9/2/b/1 Nr. Cad: 5599, schimbarea categoriei de folosință și trecerea suprafeței de 54 mp. din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Reșița, teren situat pe str. Panseluței nr. 4, Reșița

iniţiator: Primar – Popa Ioan   

                          

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii/dezmembrării suprafeței de 4 mp, din terenul cu suprafață de 7310 mp. înscris în C.F. nr. 3722 Cîlnic, nr. top G100/z/5/51/a, Nr. Cad: 5046, schimbarea categoriei de folosință și trecerea suprafeței de 4 mp. din domeniul public în domeniul privat al municipiului Reșița, teren situat pe str. Cibinului nr. 5, bl. 5, sc.1, ap. 2, Reșița, în vederea intabulării terenului concesionat conform Contractului nr. 704/18.01.2006

iniţiator: Primar – Popa Ioan        

                

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii/dezmembrării suprafeței de 43 mp, din terenul cu suprafața de 8420,72 mp. înscris în C.F. nr. 3701 Reșița Română, nr. top. R201/g/20/2/2/b/2/1/1/2/2/b/c/2/b/3/a/1/2/2/a/b/b Nr. Cad: 5624, schimbarea categoriei de folosință și trecerea suprafeței de 43 mp. din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Reșița, teren situat pe str. Eftimie Murgu nr. 17, Reșița

iniţiator: Primar – Popa Ioan     

                 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului de contract de închiriere a terenurilor situate în intravilanul/extravilanul Municipiului Reșița

iniţiator: Primar – Popa Ioan        

               

 1. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de dare în plată și aprobarea documentației care însoțește cererea debitorilor, conform art. 263 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare

iniţiator: Primar – Popa Ioan         

               

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei Locale de Ordine Publică prevăzută la art. 1 din H.C.L. nr. 205/22.08.2016 privind constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică și la art. 3 din Anexa la H.C.L. nr. 205/22.08.2016 privind Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei Locale de Ordine Publică a municipiului Reșița

iniţiator: Primar – Popa Ioan      

                    

 1. Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulată de către S.C. Universal S.R.L. împotriva H.C.L. nr. 347/2017 privind majorarea în anul 2018 cu 150% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare pentru clădirea situată în municipiul Reșița, strada Traian Lalescu, nr. 1

iniţiator: Primar – Popa Ioan

 

 1. Proiect de hotărâre privind desfășurarea unui concurs între asociațiile de locatari/proprietari denumit „REȘIȚA CURATĂ- CURĂȚĂM ȘI MENȚINEM 2018”

                                                                        iniţiatori: Primar –Popa Ioan

                                                Consilier local- Matichescu Bogdan Nicolae

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea condițiilor și modalităților acordării de facilități la transportul urban de călători din municipiul Reșița

             iniţiatori: Primar –Popa Ioan

             Viceprimar  – Dacica Adrian Laurențiu

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea revocării și radierii nr. crt. 3 din Anexa la HCL nr. 216/2014, schimbarea destinației spațiului situat în Municipiul Reșița, Al. Tineretului, nr. 5 înscris în C.F. nr. 30022-C1-U25 Reșița din Bibliotecă în Club al pensionarilor precum și darea în folosință gratuită a acestui spațiu către Serviciul Public „Direcția de Asistență Socială”

iniţiator: Viceprimar  – Dacica Adrian Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea HCL nr. 43/31.03.2018

           iniţiator: Viceprimar  – Dacica Adrian Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre prin care se ia act de demisia doamnei Lința Eulalia din funcția de cenzor la SC Transport Urban Reșița S.R.L.

           iniţiator: Consilier local –Popescu Hadrian Constantin

 

 1. Diverse

 

Art. 2 – Dispoziţia se comunică:

 • Prefectului şi Instituţiei Prefectului Judeţul Caraş-Severin.
 • Mass-media.

 

 

 

    P R I M A R,                                                     A V I Z AT

    POPA Ioan                                                     S E C R E T A R,

                                                                                      BUCUR Lucian Cornel

Comentarii

comentarii